X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об особенностях определения сумм бюджетного возмещения НДС сельскохозяйственным товаропроизводителем в случае экспорта собственно произведенной сельскохозяйственной продукции

Как сообщает ГФС в письме от 24.03.2016 г. № 9983/7/99-99-19-03-02-17, в соответствии с пунктом 5 раздела V Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по НДС, строка 14 предназначена для переноса из деклараций 0121 - 0123 декларации 0110 сумм налогового кредита, сформированного в предыдущих отчетных периодах в связи с приобретением товаров/услуг, в случаях, когда такие они использовались в текущем отчетном периоде в операциях по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Сумма НДС в строке 14 декларации 0121 - 0123 отражается согласно бухгалтерской справки, в которой такая сумма рассчитывается, исходя из фактически уплаченной (начисленной) суммы НДС поставщикам товаров/услуг, стоимость которых была включена в состав производственных факторов, за счет которых сформирован налоговый кредит по экспортированным сельхозтоварам (сопутствующим услугам).

Бухгалтерская справка должна быть составлена с указанием налоговых накладных, таможенных деклараций, других документов, предусмотренных п. 201.11 НКУ, являющихся основанием для начисления сумм НДС, относящихся к налоговому кредиту.

Экспорт сельскохозяйственным предприятием - субъектом специального режима налогообложения сельскохозяйственных товаров собственного производства облагается НДС по нулевой ставке и отражается в декларации 0121 - 0123 при условии подтверждения экспорта таможенной декларацией.

При этом суммы НДС, уплаченные субъектом специального режима налогообложения поставщикам при приобретении товаров/услуг, которые участвовали в производстве экспортируемой сельскохозяйственной продукции и включены в состав налогового кредита, по решению плательщика могут быть перенесены из декларации 0121 декларации 0110 путем отражение в строке 14 декларации 0121 со знаком "–" и в строке 14 декларации 0110 со знаком "+".

Суммы налога, перенесенные в строку 14 декларации 0110, могут принимать участие в расчете суммы, подлежащей бюджетному возмещению в общеустановленном порядке, определенном статьей 200 раздела V НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.03.2016 р. № 9983/7/99-99-19-03-02-17

Державна фіскальна служба України у зв'язку із численними запитами платників ПДВ щодо особливостей визначення сум бюджетного відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробником у разі експорту власновиробленої сільськогосподарської продукції повідомляє.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Пунктом 209.14 статті 209 розділу V ПКУ передбачено, зокрема, що у разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, а саме нульова ставка.

При вивезенні сільськогосподарських товарів у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство – виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку (пункт 209.4 статті 209 розділу V ПКУ).

У пункті 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок), зазначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121" / "0122" / "0123" (далі – декларація 0121 – 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До податкової декларації 0121 – 0123 включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого вказаною статтею.

Відповідно до пункту 5 розділу V Порядку рядок 14 призначений для перенесення з декларацій 0121 – 0123 до декларації 0110 сум податкового кредиту, сформованого в попередніх звітних періодах у зв'язку з придбанням товарів/послуг, у випадках, коли такі товари/послуги використані в поточному звітному періоді в операціях з експорту сільськогосподарської продукції.

Сума ПДВ у рядку 14 декларацій 0121 – 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) суми ПДВ постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

У податковій звітності, що подавалась за звітні періоди по грудень 2015 року, форма якої була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, таке перенесення відображалося у рядку 16.3 декларації 0110.

Відповідно до пункту 200.4 статті 200 розділу V ПКУ при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V ПКУ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу – або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Отже, операції з експорту сільськогосподарським підприємством – суб'єктом спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських товарів оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою та відображаються у декларації 0121 – 0123 за умови підтвердження такого вивезення товарів за межі митної території України (експорту) належним чином оформленою митною декларацією.

При цьому суми ПДВ, що були сплачені суб'єктом спеціального режиму оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали участь у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції та включені до складу податкового кредиту, за рішенням платника можуть бути перенесені із декларації 0121 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 14 декларації 0121 зі знаком "-" та в рядку 14 декларації 0110 зі знаком "+".

Суми податку, перенесені до рядка 14 декларації 0110, можуть брати участь в обрахунку суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у загальновстановленому порядку, визначеному статтею 200 розділу V ПКУ.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку та підпорядкованих підрозділів для використання в роботі і забезпечити його врахування під час проведення масово-роз'яснювальної та контрольно-перевірочної роботи.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter