X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
18.09.2015

Утвержден Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного надзора

КМУ постановлением от 19.08.2015 г. № 698 утвердил Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного надзора.

Напоминаем, что архитектурно-строительный надзор направлен на соблюдение субъектами хозяйствования требований законодательства, в т.ч. строительных норм, стандартов и правил во время осуществления ими градостроительной деятельности, в отличие от архитектурно-строительного контроля, который направлен на соблюдение этих требований во время выполнения подготовительных и строительных работ (ст.41 Закона Украины от 17.02.2011 г. № 3038-VI "О градостроительной деятельности").

Текст документа

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду


Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.08.2015 р. № 698


Відповідно до частини другої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, що додається.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19.08.2015 р. № 698

ПОРЯДОК
здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду (далі – нагляд).

2. Нагляд здійснюється Держархбудінспекцією через головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (далі – головні інспектори будівельного нагляду) шляхом проведення планових, позапланових, документальних і камеральних перевірок.

Перевірки проводяться головним інспектором будівельного нагляду або кількома головними інспекторами будівельного нагляду.

3. Основними завданнями нагляду є:

1) виявлення, припинення та запобігання порушенню уповноваженими органами містобудування та архітектури, визначеними відповідно до статті 13 Закону України "Про архітектурну діяльність", органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними відповідно до статті 6 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності (далі – об'єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності;

2) скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об'єктами нагляду, зокрема щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або анулювання зазначених документів;

3) притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону.

4. З метою здійснення нагляду головні інспектори будівельного нагляду:

1) перевіряють законність рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об'єктами нагляду;

2) витребовують від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета нагляду, одержують інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених органами державної влади;

3) мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів, приміщень об'єктів нагляду та об'єктів будівництва, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду;

4) вимагають від органів державного архітектурно-будівельного контролю проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

5) залучають у разі потреби до здійснення нагляду фахівців підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів.

5. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об'єктами нагляду, головні інспектори будівельного нагляду мають право:

1) видавати обов'язкові до виконання об'єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

2) притягати посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;

3) письмово ініціювати притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;

4) вносити письмове подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення;

5) вносити письмове подання про позбавлення посадової особи об'єкта нагляду права виконувати певні види робіт до органу, яким таке право надавалося;

6) скасовувати чи зупиняти дію прийнятих об'єктами нагляду відповідно до визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" повноважень рішень, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, з подальшим оприлюдненням такої інформації на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

6. Головні інспектори будівельного нагляду під час здійснення нагляду зобов'язані:

1) у повному обсязі, об'єктивно та неупереджено здійснювати нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

2) дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами містобудування;

3) ознайомлювати об'єкт нагляду з актом перевірки в останній день її проведення;

4) за письмовим зверненням об'єкта нагляду надавати роз'яснення, організовувати проведення або проводити навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку посадових осіб об'єкта нагляду.

7. Об'єкти нагляду мають право:

1) вимагати від головних інспекторів будівельного нагляду дотримання вимог законодавства;

2) перевіряти наявність у головних інспекторів будівельного нагляду службових посвідчень, направлення на проведення перевірки;

3) бути присутніми під час здійснення заходів нагляду;

4) отримувати та ознайомлюватися з актом перевірки;

5) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного головним інспектором будівельного нагляду за результатами перевірки.

8. Об'єкти нагляду зобов'язані:

1) допускати головних інспекторів будівельного нагляду до проведення їх перевірки;

2) виконувати вимоги головних інспекторів будівельного нагляду щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

3) на вимогу головних інспекторів будівельного нагляду подавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення нагляду;

4) звітувати про виконання покладених на об'єкт нагляду завдань, планів перевірок за формою та у строки, визначені Держархбудінспекцією, та повідомляти головному інспектору будівельного нагляду про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення нагляду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

Планова перевірка

9. Плановою перевіркою вважається перевірка, що передбачена квартальним планом роботи Держархбудінспекції, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Планова перевірка об'єкта нагляду проводиться не частіше ніж один раз на півроку з виїздом на об'єкт нагляду.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 20 робочих днів та за обґрунтованим письмовим зверненням головного інспектора будівельного нагляду може бути одноразово продовжений наказом Держархбудінспекції не більше ніж на 10 робочих днів.

10. Планові перевірки проводяться на підставі наказу Держархбудінспекції та направлення на проведення перевірки за формою згідно з додатком 1.

11. Держархбудінспекція не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки надсилає об'єкту нагляду письмове повідомлення рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення із зазначенням строків проведення перевірки та періоду, за який проводитиметься перевірка.

12. Перед початком проведення планової перевірки головний інспектор будівельного нагляду зобов'язаний пред'явити керівнику об'єкта нагляду, або його заступнику, або уповноваженій керівником особі службове посвідчення та направлення на проведення перевірки.

У разі недопущення об'єктом нагляду посадових осіб Держархбудінспекції до проведення перевірки складається акт за формою згідно з додатком 2.

13. Планова перевірка проводиться у присутності керівника об'єкта нагляду, або його заступника, або уповноваженої керівником особи.

Позапланова перевірка

14. Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена квартальним планом роботи Держархбудінспекції.

Позапланова перевірка проводиться з виїздом на об'єкт нагляду.

15. Підставами для проведення позапланової перевірки є:

1) подання об'єктом нагляду письмової заяви про проведення перевірки щодо нього;

2) перевірка виконання об'єктом нагляду припису головного інспектора будівельного нагляду;

3) обґрунтоване звернення фізичної чи юридичної особи про порушення їх прав, визначених законодавством, об'єктом нагляду під час виконання ним повноважень у сфері містобудівної діяльності;

4) письмова вимога правоохоронних органів про проведення перевірки;

5) виявлення за результатами камеральної чи документальної перевірки відомостей про порушення об'єктом нагляду вимог законодавства під час виконання ним повноважень у сфері містобудівної діяльності.

16. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Держархбудінспекції та направлення на проведення перевірки за формою згідно з додатком 1.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

Позапланова перевірка того самого об'єкта нагляду з питань, які були предметом позапланової перевірки, не допускається, крім випадків виявлення недостовірних даних, що надавалися під час такої перевірки.

17. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів. За обґрунтованим письмовим зверненням головного інспектора будівельного нагляду зазначений строк може бути одноразово продовжений наказом Держархбудінспекції не більше ніж на п'ять робочих днів.

18. Під час проведення позапланової перевірки головний інспектор будівельного нагляду зобов'язаний пред'явити керівнику об'єкта нагляду, або його заступнику, або уповноваженій керівником особі службове посвідчення та направлення на проведення перевірки.

У разі недопущення об'єктом нагляду посадових осіб Держархбудінспекції до проведення перевірки складається акт за формою згідно з додатком 2.

19. Позапланова перевірка проводиться у присутності керівника об'єкта нагляду, або його заступника, або уповноваженої керівником особи.

Камеральна та документальна перевірка

20. Камеральною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться з метою виявлення і усунення порушень, допущених під час внесення інформації в єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, на підставі відомостей, зазначених у цьому реєстрі, містобудівному кадастрі, а також тих, що відображені у звітності об'єкта нагляду.

Камеральна перевірка проводиться без виїзду на об'єкт нагляду.

21. Документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться на підставі та з метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти даних та відповідності вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності документів і матеріалів об'єктів нагляду, складених під час виконання ними своїх повноважень.

Документальна перевірка проводиться без виїзду на об'єкт нагляду.

22. Видання наказу на проведення камеральної або документальної перевірки не потребується.

Камеральні та документальні перевірки проводяться головними інспекторами будівельного нагляду без присутності посадових осіб об'єктів нагляду.

За результатами камеральної та документальної перевірки в разі наявності відомостей про ознаки вчинення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності складається довідка за формою згідно з додатком 3, на підставі якої протягом п'яти робочих днів з дня її складення керівником Держархбудінспекції приймається рішення про проведення позапланової перевірки.

Оформлення результатів нагляду

23. За результатами планової або позапланової перевірки головний інспектор будівельного нагляду, який проводив перевірку, складає акт перевірки за формою згідно з додатком 4.

24. Акт перевірки складається у двох примірниках. Один примірник надається об'єкту нагляду, другий залишається у головного інспектора будівельного нагляду, який проводив перевірку.

25. Акт перевірки підписується головним інспектором будівельного нагляду, який проводив перевірку, та керівником об'єкта нагляду, або його заступником, або уповноваженою керівником особою, а також фахівцями підприємств, установ, організацій, контрольних і фінансових органів, що залучалися до проведення перевірки.

26. Якщо керівник об'єкта нагляду, щодо якого проводилася перевірка, або його заступник, або уповноважена керівником особа не погоджуються з результатами перевірки, викладеними в акті перевірки, вони мають право в акті викласти письмові пояснення, зауваження або заперечення.

27. У разі відмови керівника об'єкта нагляду, або його заступника, або уповноваженої керівником особи підписати акт головний інспектор будівельного нагляду, який склав акт перевірки, робить відповідну відмітку у такому акті.

28. У разі відмови в отриманні акта перевірки головний інспектор будівельного нагляду робить відповідну відмітку в такому акті і протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки надсилає його об'єкту нагляду рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення за місцезнаходженням зазначеного об'єкта нагляду.

29. У разі виявлення головним інспектором будівельного нагляду під час проведення перевірки порушення складається протокол про правопорушення за формою, встановленою Мінрегіоном. Разом з протоколом видається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (далі – припис) за формою згідно з додатком 5.

Припис складається у двох примірниках. Один примірник надається керівнику об'єкта нагляду, або його заступнику, або уповноваженій керівником особі, другий залишається у головного інспектора будівельного нагляду, який його видав.

30. У разі відмови в отриманні припису такий припис надсилається об'єкту нагляду рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення за його місцезнаходженням.

Належним підтвердженням цього факту є розрахунковий документ відділення поштового зв'язку щодо оплати послуг поштового зв'язку.

31. Головний інспектор будівельного нагляду перевіряє виконання об'єктом нагляду припису шляхом проведення позапланової перевірки.

32. Якщо рішення об'єкта нагляду порушує вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, таке рішення скасовується або його дія зупиняється в разі можливості усунення виявлених порушень.

Про скасування або зупинення дії рішення об'єкта нагляду головним інспектором будівельного нагляду приймається рішення за формою згідно з додатком 6, яке надсилається об'єкту нагляду протягом трьох робочих днів з дати його прийняття рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення.

Інформація про скасування або зупинення дії рішення об'єкта нагляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

У разі зупинення дії рішення об'єкт нагляду вживає заходів щодо усунення порушень, зазначених у рішенні про зупинення, та про результати повідомляє головному інспектору будівельного нагляду, який прийняв таке рішення.

33. Головний інспектор будівельного нагляду розглядає питання щодо відновлення дії зупиненого рішення протягом п'яти робочих днів з дня надходження від об'єкта нагляду інформації про усунення виявлених порушень.

Про відновлення дії рішення об'єкта нагляду головним інспектором будівельного нагляду приймається рішення за формою згідно з додатком 7, яке надсилається об'єкту нагляду протягом трьох робочих днів з дати його прийняття рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення.

Інформація про скасування або зупинення дії рішення об'єкта нагляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

34. Облік приписів, рішень про скасування, зупинення дії та відновлення дії рішень об'єктів нагляду ведеться в журналі обліку таких приписів та рішень. Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом посадової особи Держархбудінспекції, скріплені її печаткою або вестися в електронному вигляді. Облік приписів та рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

35. Головний інспектор будівельного нагляду розглядає справи про правопорушення відповідно до вимог закону та за результатами їх розгляду виносить постанови за формою, встановленою Мінрегіоном.

Додаток 1
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення _____________________ перевірки
(планової/позапланової)

____________
          (дата)

№ _______

На підставі наказу _____________________________________________________________________
                                                                                                                 (дата і номер наказу)
та ___________________________________________________________________________________
                                                (зазначається підстава для проведення планової/позапланової перевірки)
направляється: ________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________
для проведення планової/позапланової перевірки на ________________________________________
                                                                                                                                                               (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                             об'єкта нагляду та його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________.

Направлення дійсне за умови пред'явлення службового посвідчення.

Строк дії направлення з "___" до "___" ____________ 20__ року.

Посадові особи мають право безперешкодного доступу до об'єктів нагляду, місць будівництва об'єктів, приміщень об'єктів нагляду та об'єктів будівництва, документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 2
до Порядку

АКТ
про недопущення до проведення перевірки

____________
          (дата)

________________________
(місце складення акта)

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               що проводили перевірку)
із залученням _________________________________________________________________________,
                                                                                                     (посади, прізвища та ініціали)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта нагляду, або
_____________________________________________________________________________________
                                                               його заступника, або уповноваженої керівником особи)
складено акт про те, що ________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що порушує вимоги
_____________________________________________________________________________________
                                                                        законодавства у сфері містобудівної діяльності)
не допустив(ла) посадову особу (посадових осіб) на територію / до приміщення
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)
для проведення _____________________________ перевірки, чим порушив(ла) положення статті 41
                                                     (планової/позапланової)
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698.

Головний інспектор будівельного нагляду:

 

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

_____________

_________________________

Залучені особи:

 

 

___________________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

___________________________

_____________

_________________________

___________________________

_____________

_________________________

___________________________

_____________

_________________________

Примірник акта отримав:

____________
(дата)

__________________
(посада керівника об'єкта
нагляду (його заступника чи
уповноваженої ним особи)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

У разі відмови особи в отриманні акта робиться відмітка ____________________________________

Примірник акта надіслано поштою _______________________________________________________
                                                                                                                         (відділення поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                    номер поштового відправлення)

Додаток 3
до Порядку

ДОВІДКА
про результати ____________________ перевірки
(камеральної/документальної)

____________
           (дата)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         головного інспектора будівельного нагляду)
проведено _____________________________ перевірку ______________________________________
                                     (камеральну/документальну)                                                                         (найменування
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              об'єкта нагляду та його місцезнаходження)

За результатами перевірки виявлено: _____________________________________________________
                                                                                                                        (зазначити виявлену інформацію чи
_____________________________________________________________________________________
                             реквізити документів і матеріалів, які свідчать про наявність ознак вчинення порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                      вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності з посиланням
_____________________________________________________________________________________
                                            на абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________
                                              будівельних норм, державних стандартів і правил, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ .

Пропозиції щодо подальшого здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду ____
_____________________________________________________________________________________

Головний інспектор
будівельного нагляду

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 4
до Порядку

АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил

____________
           (дата)

_______________________
(місце складення акта)

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     що проводили перевірку)
із залученням _________________________________________________________________________,
                                                                                                    (посади, прізвища та ініціали)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта нагляду,
_____________________________________________________________________________________
                                                         або його заступника, або уповноваженої керівником особи)
відповідно до наказу від ____________ № _________ на підставі ______________________________
                                                                                                                                              (зазначається підстава проведення перевірки)
проведено _______________________________ перевірку дотримання вимог законодавства у сфері
                                              (планову/позапланову)
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________.

За результатами перевірки встановлено: __________________________________________________
                                                                                                                               (зазначити результати перевірки,
_____________________________________________________________________________________
                                          а також зазначити порушення (у разі їх виявлення) з посиланням на абзаци,
_____________________________________________________________________________________
                                 пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів, будівельних норм,
_____________________________________________________________________________________
                                                  державних стандартів, норм і правил, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Головний інспектор будівельного нагляду:

 

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

_____________

_________________________

Залучені особи:

 

 

___________________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

___________________________

_____________

_________________________

___________________________

_____________

_________________________

___________________________

_____________

_________________________

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Керівник об'єкта нагляду, або його заступник, або уповноважена керівником особа:

 

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

У разі відмови у підписанні акта робиться відмітка _________________________________________.

Примірник акта отримав:

____________
(дата)

__________________
(посада керівника об'єкта
нагляду (його заступника чи
уповноваженої керівником особи)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

У разі відмови в отриманні акта робиться відмітка _________________________________________.

Примірник акта надіслано поштою _______________________________________________________
                                                                                                                         (відділення поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   номер поштового відправлення)

Додаток 5
до Порядку

ПРИПИС
про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності

____________
           (дата)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові головного інспектора
_____________________________________________________________________________________,
                                                       будівельного нагляду, який проводив перевірку та склав припис)
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698, видано ______________________________________
                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                   керівника об'єкта нагляду, або його заступника, або уповноваженої керівником особи)
цей припис про те, що за результатами ________________________________ перевірки, проведеної
                                                                                                                        (вид перевірки)
на __________________________________________________________________________________,
                                                            (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)
встановлено __________________________________________________________________________
                                                                                                              (суть порушень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                                            (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
_____________________________________________________________________________________
                                   нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            вимоги яких порушено)

З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:

1. ___________________________________________________________________________________.
                                                    (заходи щодо усунення порушень із визначенням строку виконання)

2. ___________________________________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________________________________.

5. ___________________________________________________________________________________.

Особливі умови: ______________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Цей припис є обов'язковим до виконання.

Відповідальність за невиконання цього припису передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Про виконання припису вимагаю повідомити мені до "___" ____________ 20__ року за адресою:
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      (індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Головний інспектор будівельного нагляду

____________
(дата)

_____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник припису отримав:

____________
(дата)

__________________
(посада керівника об'єкта
нагляду (його заступника чи
уповноваженої керівником особи)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

У разі відмови в отриманні припису робиться відмітка ______________________________________.

Примірник припису надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                           (відділення поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        номер поштового відправлення)

Додаток 6
до Порядку

РІШЕННЯ

                                     про ___________________________________________________
                                                                                                      (скасування, зупинення дії)
                                     дії ____________________________________________________,
                                                                                     (назва рішення, дата прийняття та номер)
                                    прийнятого _____________________________________________
                                                                                  (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)

____________
          (дата)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проводила
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      перевірку та виявила порушення)
під час проведення ___________________________________________ перевірки на об'єкті нагляду
                                                                                (планової/позапланової)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)
встановлено, що _______________________________________________________________________
                                                                                 (назва рішення, дата його прийняття та номер, прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                           ім'я, по батькові особи, що підписала таке рішення, посада)
прийнято з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                        (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
_____________________________________________________________________________________
                                    нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          вимоги яких порушено)

Враховуючи зазначене, прийнято рішення про _____________________________________________
                                                                                                                                             (скасування, зупинення дії)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                       (назва рішення, дата його прийняття та номер)

Головний інспектор будівельного нагляду

____________
(підпис)

 

____________________
(ініціали та прізвище)

Примірник рішення надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                         (відділення поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   номер поштового відправлення)

Додаток 7
до Порядку

РІШЕННЯ
про відновлення

                                  дії _______________________________________________________,
                                                                                      (назва рішення, дата прийняття та номер)
                                  прийнятого ________________________________________________
                                                                      (найменування об'єкта нагляду та його місцезнаходження)

____________
           (дата)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проводила
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        розгляд питання щодо відновлення дії рішення)
під час розгляду _______________________________________________________________________
                                                                                                                (перелік
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     та стислий опис інформації)
наданої об'єктом нагляду _______________________________________________________________
                                                                                                                (найменування об'єкта нагляду
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            та його місцезнаходження)
встановлено, що у _____________________________________________________________________
                                                                                 (назва рішення, дата його прийняття та номер, прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                          ім'я, по батькові особи, що підписала таке рішення, посада)
______________________________________ порушення вимог законодавства у сфері містобудівної
                               (усунено/не усунено)
діяльності ____________________________________________________________________________
                                                (викладається інформація, яка підтверджує факт усунення/неусунення порушень
_____________________________________________________________________________________
                             з посиланням на абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________.
                                 будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, вимоги яких було порушено)

Враховуючи зазначене, прийнято рішення про _____________________________________________
                                                                                                                           (відновлення/невідновлення)
дії зазначеного ________________________________________________________________________
                                                                                                            (назва рішення,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                  дата його прийняття та номер)

Головний інспектор будівельного нагляду

____________
(підпис)

 

________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник рішення надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                                  (відділення поштового зв'язку,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                  дата і номер поштового відправлення)

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter