X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О переходе сельскохозяйственного предприятия на общую систему налогообложения

В письме от 24.03.2016 г. № 564/10/02-32-12-01 ГУ ГФС в Винницкой области разъясняет, что применение сельскохозяйственным предприятием - плательщиком НДС специального режима налогообложения является правом такого предприятия, а не его обязанностью. В связи с этим сельскохозяйственное предприятие - плательщик НДС может перейти со специального режима налогообложения на общую систему по своему решению.

При этом в случае перехода сельскохозяйственного предприятия - плательщика НДС на общую систему налогообложения НДС и соответственно исключения его из реестра субъектов специального режима, такое предприятие, начиная с даты исключения, должно представлять в орган ГФС по месту налогового учета только налоговую декларацию по НДС с отметкой "0110".

Если у сельскохозяйственного предприятия - плательщика НДС по результатам осуществления сельскохозяйственной деятельности за последний отчетный (налоговый) период пребывания на специальном режиме налогообложения имеются остатки товаров, которые не были использованы при производстве сельскохозяйственной продукции, то суммы НДС, уплаченные при приобретении таких товаров, могут быть перенесены из налоговой декларации по НДС с отметками "0121" - "0123" в налоговую декларацию с отметкой "0110" за последний отчетный (налоговый) период пребывания на специальном режиме.

При этом корректировка налогового кредита, связанная с использованием ранее приобретенных товаров/услуг, необоротных активов частично для изготовления сельскохозяйственными предприятиями сельскохозяйственных товаров/услуг, а частично для изготовления других товаров/услуг отражается в строке 13 декларации по НДС согласно п.п. 4 п. 4 раздела V Порядка № 21.

Такая корректировка осуществляется исходя из балансовой (остаточной) стоимости необоротных активов и стоимости остатков товаров, используемых или подлежащих использованию в сельскохозяйственном производстве, которые сложились по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в соответствии с частью использования таких товаров/услуг, необоротных активов в операциях сельскохозяйственного производства и в других операциях (для сельскохозяйственных предприятий - исходя из удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров/услуг, рассчитанной в соответствии с требованиями п. 209.15.1 ст. 209 НКУ в случае изменения напрямую использования товаров/услуг, необоротных активов.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Вінницькій області від 24.03.2016 р. № 564/10/02-32-12-01

Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло звернення і в межах своєї компетенції повідомляє.

Державною фіскальною службою листом від 11.02.2016 року № 4698/7/99-99-19-03-02-17 надано роз'яснення щодо можливості відмови сільськогосподарського підприємства за добровільним рішенням від застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, визначеного статтею 209 Податкового кодексу України (далі – спеціальний режим), і переходу на загальну систему оподаткування ПДВ та перенесення сум ПДВ, сплачених при придбанні товарів, які не були використані при виробництві сільськогосподарської продукції із податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" – "0123" до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110".

Відповідно до пункту 209.1 статті 209 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 ПКУ (далі – сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим.

Згідно з пунктом 209.6 статті 209 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Отже, застосування сільськогосподарським підприємством – платником ПДВ спеціального режиму є правом такого підприємства, а не його обов'язком. У зв'язку з цим сільськогосподарське підприємство – платник ПДВ не позбавлено права переходу із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ за добровільним рішенням.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ (у тому числі як суб'єкта спеціального режиму), перереєстрації та анулювання такої реєстрації регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення № 1130).

Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб'єктів спеціального режиму у разі, коли таке підприємство за добровільним рішенням подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму та/або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах (підпункт "а" пункту 6.21 розділу VI Положення № 1130).

Зокрема, відповідно до пункту 6.22 розділу VI Положення № 1130, для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму сільськогосподарське підприємство подає до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму, заяву про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація", якщо не було допущено перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 ПКУ (пункт 6.11 розділу VI Положення № 1130).

Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви знімає сільськогосподарське підприємство з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму за процедурами перереєстрації, визначеними Положенням № 1130.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму є дата внесення відповідного запису до такого реєстру. Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах у разі переходу за добровільним рішенням сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ є дата виключення такого підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму.

Водночас у разі переходу сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ за добровільним рішенням із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ та відповідно виключення його з реєстру суб'єктів спеціального режиму, таке підприємство, починаючи з дати виключення, повинно подавати до контролюючого органу за місцем податкового обліку виключно податкову декларацію з ПДВ із позначкою "0110".

У разі якщо в сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі наявні залишки товарів, які не були використані при виробництві сільськогосподарської продукції, то суми ПДВ, сплачені при придбанні таких товарів, можуть бути перенесені із податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" – "0123" до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110", поданими за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року № 21 (далі – Порядок № 21).

Відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг відображається у рядку 13 декларації з податку на додану вартість (підпункт 4 пункту 4 розділу V Порядку № 21).

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу) у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів.

В. о. заступника начальника ГУ ДФС у Вінницькій області О. Мартинюк

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter