X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Утверждена форма Налоговой декларации экологического налога

Приказом Минфина от 17.08.2015 г. № 715 утверждена форма Налоговой декларации экологического налога.

Текст документа

Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України

від 17.08.2015 р. № 715

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03.09.2015 р. за № 1052/27497

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, пункту 250.2 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації екологічного податку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1010 "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 26/18764.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

фіскальної служби України Р. Насіров

Т. в. о. Голови

Державної регуляторної служби України В. Загородній

Заступник Міністра

екології та природних ресурсів України – керівник апарату С. Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17.08.2015 р. № 715

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

Податкова декларація екологічного податку1

порядковий № 2

___

копія 3

звітна

звітна нова

уточнююча

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 4:

квартал

2

0

року

2

платник:_________________________________________________________

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)

платника податків згідно з реєстраційними документами)

податковий номер платника податків 5 або

серія та номер паспорта 6

код виду економічної діяльності (КВЕД) 7

.

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8

податкова адреса

поштовий індекс

міжміський код

тел./факс

електронна адреса 9

3

найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація:

з/п

показник

величина10

1

2

3

4

податкове зобов'язання з екологічного податку за:

х

4.1

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

(сума рядків 4 додатків 1)

4.1.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1)

4.1.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 1)

4.1.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 1)

4.2

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

(сума рядків 4 додатків 2)

4.2.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2)

4.2.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 2)

4.2.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 2)

4.3

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(сума рядків 4 додатків 3)

4.3.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)

4.3.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 3)

4.3.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 3)

4.4

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

(сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)

4.4.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6)

4.4.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)

4.4.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 4, 5, 6)

5

кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

  

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

6

доповнення до Податкової декларації за довільною формою

відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)6

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)6

Ця частина Декларації заповнюється посадовими особами

контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної

бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Декларації

(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від

"___" ____________ 20__ року

№ ____________

"___" ____________ 20__ року

________________________________________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

____________

1

Невід'ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

2

У графі "порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3

У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4

Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.

5

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

6

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7

Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

8

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

9

Заповнюється за бажанням платника податків.

10

Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

11

Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.

Директор Департаменту

податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. Чмерук

Додаток 1

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:

3.1

за місцем обліку платника 6

3.2

за місцем розташування джерела забруднення 7

№ з/п

код забруднюючої речовини8

фактичний обсяг викидів, тонн

ставка податку9

величина10

(к. 3 х к. 4)

1

2

3

4

5

4

податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

4.111

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 1, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу13

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені14

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення.

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

8

Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 7 до Податкової декларації екологічного податку.

9

Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 243 розділу VIII Податкового кодексу України.

10

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

11

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

12

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

13

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

14

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 2

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:

3.1

за місцем обліку платника 6

3.2

за місцем розташування джерела забруднення 7

№ з/п

код

забруднюючої речовини8

об'єкт оподаткування9

ставка податку10

коефіцієнт

величина11,

(к. 3 х к. 4 х к. 5)

1

2

3

4

5

6

4

податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

4.112

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється13

(р. 4 додатка 2, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу14

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені15

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Для кожного об'єкта за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти складається окремий розрахунок (додаток).

8

Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 8 до Податкової декларації екологічного податку.

9

Зазначається фактичний обсяг скидів в тоннах.

10

Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 245 розділу VIII Податкового кодексу України.

11

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

12

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

13

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

14

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

15

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 3

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об'єктах

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:

3.1

за місцем обліку платника 6

3.2

за місцем розташування джерела забруднення 7

№ з/п

код

відходів8

об'єкт оподаткування9

ставка податку10

коефіцієнти

величина11

(к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6)

1

2

3

4

5

6

7

4

податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

4.112

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється13

(р. 4 додатка 3, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу14

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені15

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Для кожного місця чи об'єкта для розміщення відходів складається окремий розрахунок (додаток).

8

Код відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів зазначаються платником відповідно до додатка 9 до Податкової декларації екологічного податку.

9

Зазначається фактичний обсяг розміщення відходів в тоннах; для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп в одиницях.

10

Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 246 розділу VIII Податкового кодексу України.

11

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

12

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

13

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

14

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

15

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 4

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6

з/п

Показник та одиниця виміру

назва7

значення

1

2

3

4

5

6

4

податкове зобов'язання за звітний період, усього

(сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 +к. 5 + к. 6))

4.1

сума податкового зобов'язання8

(р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

4.1.1

податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергії

(р. 4.1.2 х р. 4.1.3)

4.1.2

фактичний обсяг9

4.1.3

ставка10

4.2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних відходів

(р. 4.2.1 + р. 4.2.2)

4.2.1

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних радіоактивних відходів

(р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2)

4.2.1.1

прийнятих до сховища:

(р. 4.2.1.1.1 х р. 4.2.1.1.2 х р. 4.2.1.1.3)

4.2.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів11

4.2.1.1.2

собівартість зберігання12

4.2.1.1.3

коригуючий коефіцієнт13

4.2.1.2

накопичених у сховищах

(р. 4.2.1.2.1 х р. 4.2.1.2.2 х р. 4.2.1.2.3)

4.2.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

4.2.1.2.2

собівартість зберігання

4.2.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації14

4.2.2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2)

4.2.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.2.2.1.1 х р. 4.2.2.1.2 х р. 4.2.2.1.3)

4.2.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання15

4.2.2.1.2

собівартість зберігання

4.2.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

4.2.2.2

накопичених у сховищах

(р. 4.2.2.2.1 х р. 4.2.2.2.2 х р. 4.2.2.2.3)

4.2.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

4.2.2.2.2

собівартість зберігання

4.2.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

4.3

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних відходів

(р. 4.3.1 + р. 4.3.2)

4.3.1

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів

(р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2)

4.3.1.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.3.1.1.1 х р. 4.3.1.1.2 х р. 4.3.1.1.3)

4.3.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів

4.3.1.1.2

собівартість зберігання

4.3.1.1.3

коригуючий коефіцієнт

4.3.1.2

накопичених у сховищах

(р. 4.3.1.2.1 х р. 4.3.1.2.2 х р. 4.3.1.2.3)

4.3.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

4.3.1.2.2

собівартість зберігання

4.3.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації

4.3.2

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2)

4.3.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.3.2.1.1 х р. 4.3.2.1.2 х р. 4.3.2.1.3)

4.3.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

4.3.2.1.2

собівартість зберігання

4.3.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

4.3.2.2

накопичених у сховищах

(р. 4.3.2.2.1 х р. 4.3.2.2.2 х р. 4.3.2.2.3)

4.3.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

4.3.2.2.2

собівартість зберігання

4.3.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

5

податкове зобов'язання, що уточнюється16

(р. 4 додатка 4, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу17

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені18

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора.

8

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

9

Фактичний обсяг електричної енергії зазначається в кВт/год.

10

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії зазначається згідно з пунктом 247.1 статті 247 розділу VIII Податкового кодексу України.

11

Об'єм радіоактивних відходів зазначається згідно з пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України в куб. м.

12

Собівартість зберігання радіоактивних відходів зазначається у гривнях з копійками.

13

Коригуючий коефіцієнт зазначається згідно з пунктом 247.2 статті 247 розділу VIII Податкового кодексу України.

14

Коефіцієнт реструктуризації податку, що дорівнює 1/32, на період до 01 квітня 2019 року зазначається десятковим дробом – 0,03125. В наступних періодах дорівнює "0".

15

Об'єм у вигляді джерел іонізуючого випромінювання зазначається згідно з пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України в куб. см.

16

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

17

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

18

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 5

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за утворення радіоактивних відходів і сплачується

за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6

з/п

об'єкт оподаткування

ставка8

величина9

(к. 2 х к.3 х к. 4)

кількість ідентичних джерел іонізуючого випромінювання

вартість джерела іонізуючого випромінювання7

1

2

3

4

5

4

податкове зобов'язання за звітний період (усього)

(р. 4.1. + р. 4.2 +...)

4.110

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється11

(р. 4 додатка 5, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу12

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені13

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається вартість джерела іонізуючого випромінювання (без урахування податку на додану вартість) у гривнях з копійками.

8

Ставки податку зазначаються згідно з пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України десятковим дробом.

9

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

10

У разі потреби кількість груп рядків 4.2 може бути збільшена залежно від кількості джерел іонізуючого випромінювання відповідною кількістю груп рядків 4.3, 4.4....

11

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

12

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

13

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 6

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками

понад установлений особливими умовами ліцензії строк

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6

з/п

категорія відходів

об'єкт оподаткування7

ставка податку8

строк9

величина10

(к. 3.1 х к. 4.1 х к. 5 або к. 3.2 х к. 4.2 х к. 5)

м3

см3

грн/м3

грн/см3

1

2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6

4

податкове зобов'язання за звітний період, усього

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

4.111

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 6, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу13

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені14

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається фактичний обсяг радіоактивних відходів.

8

Ставка податку зазначається згідно з пунктом 248.1 статті 248 розділу VIII Податкового кодексу України в гривнях з копійками за 1 куб. м або 1 куб. см.

9

Зазначається тривалість строку тимчасового зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами строк (кількість кварталів).

10

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

11

У разі потреби кількість рядків 4.1 та 4.2 може бути збільшена залежно від кількості обсягів радіоактивних відходів, для яких встановлено різний граничний строк зберігання або одиницю виміру.

12

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

13

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

14

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Додаток 7

до Податкової декларації екологічного податку

Кодифікатор

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

КОД

НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТІ, ОРІЄНТОВНО БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ (СПОЛУКИ)

243.1.000

Окремі забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення:

243.1.001

азоту оксиди

243.1.002

аміак

243.1.003

ангідрид сірчистий

243.1.004

ацетон

243.1.005

бенз(о)пірен

243.1.006

бутилацетат

243.1.007

ванадію п'ятиокис

243.1.008

водень хлористий

243.1.009

вуглецю окис

243.1.010

вуглеводні

243.1.011

газоподібні фтористі сполуки

243.1.012

тверді речовини

243.1.013

кадмію сполуки

243.1.014

марганець та його сполуки

243.1.015

нікель та його сполуки

243.1.016

озон

243.1.017

ртуть та її сполуки

243.1.018

свинець та його сполуки

243.1.019

сірководень

243.1.020

сірковуглець

243.1.021

спирт н-бутиловий

243.1.022

стирол

243.1.023

фенол

243.1.024

формальдегід

243.1.025

хром та його сполуки

243.2.000

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та на які встановлено клас небезпечності

243.2.001

I клас небезпечності

243.2.002

II клас небезпечності

243.2.003

III клас небезпечності

243.2.004

IV клас небезпечності

243.3.000

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) і встановлено орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів:

243.3.001

менше ніж 0,0001 міліграма на 1 куб. м.

243.3.002

0,0001 – 0,001 (включно) міліграма на 1 куб. м.

243.3.003

понад 0,001 – 0,01 (включно) міліграма на 1 куб. м.

243.3.004

понад 0,01 – 0,1 (включно) міліграма на 1 куб. м.

243.3.005

понад 0,1 міліграма на 1 куб. м.

243.4.001

Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

243.5.001

Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) та орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів

Додаток 8

до Податкової декларації екологічного податку

Кодифікатор

забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти

КОД

НАЗВА, ГРАНИЧНОДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ

АБО ОРІЄНТОВНО БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

245.1.000

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти:

245.1.001

азот амонійний

245.1.002

органічні речовини (за показниками БСК 5)

245.1.003

завислі речовини

245.1.004

нафтопродукти

245.1.005

нітрати

245.1.006

нітрити

245.1.007

сульфати

245.1.008

фосфати

245.1.009

хлориди

245.2.000

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких встановлено граничнодопустиму концентрацію або визначено орієнтовно безпечний рівень впливу:

245.2.001

до 0,001 (включно)

245.2.002

понад 0,001 – 0,1 (включно)

245.2.003

понад 0,1 – 1 (включно)

245.2.004

понад 1 – 10 (включно)

245.2.005

понад 10

245.3.001

Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об'єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких не встановлено граничнодопустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу

Додаток 9

до Податкової декларації екологічного податку

Кодифікатор

відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

КОД

НАЗВА, КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ТА РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВІДХОДІВ

246.1.000

Надзвичайно небезпечні відходи:

246.1.001

обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням

246.1.002

люмінесцентні лампи

246.2.000

Відходи, на які встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності:

246.2.001

надзвичайно небезпечні

246.2.002

високонебезпечні

246.2.003

помірно небезпечні

246.2.004

малонебезпечні

246.2.005

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

246.3.000

Відходи, на які не встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter