X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
22.09.2015

Утверждена форма Налоговой декларации экологического налога

Приказом Минфина от 17.08.2015 г. № 715 утверждена форма Налоговой декларации экологического налога.

Текст документа

Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України

від 17.08.2015 р. № 715

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03.09.2015 р. за № 1052/27497

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, пункту 250.2 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації екологічного податку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1010 "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 26/18764.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

фіскальної служби України Р. Насіров

Т. в. о. Голови

Державної регуляторної служби України В. Загородній

Заступник Міністра

екології та природних ресурсів України – керівник апарату С. Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17.08.2015 р. № 715

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

Податкова декларація екологічного податку1

порядковий № 2

___

копія 3

звітна

звітна нова

уточнююча

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 4:

квартал

2

0

року

2

платник:_________________________________________________________

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)

платника податків згідно з реєстраційними документами)

податковий номер платника податків 5 або

серія та номер паспорта 6

код виду економічної діяльності (КВЕД) 7

.

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8

податкова адреса

поштовий індекс

міжміський код

тел./факс

електронна адреса 9

3

найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація:

з/п

показник

величина10

1

2

3

4

податкове зобов'язання з екологічного податку за:

х

4.1

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

(сума рядків 4 додатків 1)

4.1.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1)

4.1.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 1)

4.1.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 1)

4.2

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

(сума рядків 4 додатків 2)

4.2.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2)

4.2.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 2)

4.2.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 2)

4.3

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(сума рядків 4 додатків 3)

4.3.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)

4.3.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 3)

4.3.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 3)

4.4

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

(сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)

4.4.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6)

4.4.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)

4.4.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 4, 5, 6)

5

кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

  

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

6

доповнення до Податкової декларації за довільною формою

відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)6

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)6

Ця частина Декларації заповнюється посадовими особами

контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної

бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Декларації

(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від

"___" ____________ 20__ року

№ ____________

"___" ____________ 20__ року

________________________________________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

____________

1

Невід'ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

2

У графі "порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3

У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4

Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.

5

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

6

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7

Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

8

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

9

Заповнюється за бажанням платника податків.

10

Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

11

Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.

Директор Департаменту

податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. Чмерук

Додаток 1

до Податкової декларації екологічного податку

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

порядковий № Податкової декларації1

Розрахунок2

 

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

2

0

року

1.2

що уточнюється 3:

квартал

2

0

року

2

податковий номер платника податків 4

або серія та номер паспорта 5

3

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:

3.1

за місцем обліку платника 6

3.2

за місцем розташування джерела забруднення 7

№ з/п

код забруднюючої речовини8

фактичний обсяг викидів, тонн

ставка податку9

величина10

(к. 3 х к. 4)

1

2

3

4

5

4

податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

4.111

4.2

5

податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 1, що уточнюється)

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5)

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4)

6

розмір штрафу13

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

8

сума пені14

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

8.5

кількість днів у календарному році

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (представник)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової

картки платника податків або серія та номер паспорта)5

____________

1

У графі "порядковий № Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок №" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення.

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

8

Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 7 до Податкової декларації екологічного податку.

9

Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 243 розділу VIII Податкового кодексу України.

10

Р