X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отражении в декларации по прибыли дохода от курсовых разниц

В письме от 16.03.2016 г. № 5711/6/99-99-19-02-01-15 ГФС напоминает, что по правилам бухгалтерского учета не признается доходами сумма балансовой стоимости валюты, а доход от операционных курсовых разниц включается в состав прочих операционных доходов и отражается в строке 01 декларации по налогу на прибыль.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 16.03.2016 р. № 5711/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо відображення в річній декларації з податку на прибуток підприємства результату продажу через уповноважений банк іноземної валюти і повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до останнього абзацу пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Відповідно до п. 6.8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" не визнається доходами сума балансової вартості валюти.

Пунктом 9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" не визнається витратами й не включається до звіту про фінансові результати балансова вартість валюти.

Водночас згідно з п. 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" до складу інших операційних доходів включається дохід від операційних курсових різниць.

Враховуючи наведене вище, у податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860, при визначенні суми доходу, що відображається у рядку 01 Декларації, враховуються позитивні курсові різниці як складова показника "інші операційні доходи".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter