X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об учете налогоплательщиков из зоны АТО

В письмах ГФС от 17.03.2016 г. № 2772/Х/99-99-19-01-03-14 и Минфина от 26.11.2015 г. № 31-11150-10-10/36293 рассмотрены следующие вопросы:

  • учет налогоплательщиков, местонахождением/местом проживания которых является территория проведения АТО;
  • представление налоговых деклараций налогоплательщиками, местонахождением/местом проживания которых является территория проведения АТО, и уплаты ими штрафных (финансовых) санкций;
  • восстановление первичных документов;
  • перемещение производственного оборудования через пропускные пункты из территории проведения АТО;
  • принятие решений об отсрочке налоговых долгов предприятий, которые находятся на территории проведения АТО;
  • списание налогового долга;
  • уплата единого социального взноса;
  • нулевая ставка платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно земельных участков и недвижимого имущества, которые находятся в зоне АТО и не используются в хозяйственной деятельности до окончания проведения АТО.
Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 17.03.2016 р. № 2772/Х/99-99-19-01-03-14

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула Ваше звернення від 23.02.2016 б/н (надійшло електронною поштою) стосовно оподаткування платників податків, які знаходяться на обліку на території проведення антитерористичної операції (далі – АТО), та в межах компетенції повідомляє таке.

Щодо обліку платників податків, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО

Тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО, та осіб, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення, визначено Законом України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі – Закон № 1669).

Згідно із статтею 1 Закону № 1669 територія проведення АТО – територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася АТО, яка розпочата відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

Згідно із статтею 4 Закону № 1669 платники податків, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, можуть змінити основне місце обліку шляхом державної реєстрації зміни місцезнаходження/місця проживання: зокрема передбачено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, здійснюється державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Водночас Закон № 1669 не скасовує обов'язків платників податків, встановлених Кодексом.

Відповідно до пункту 16.1 статті 16 Кодексу платник податку зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (пункт 49.1 статті 49 Кодексу).

У зв'язку з ситуацією, яка склалася у Донецькій та Луганській областях, та на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 07.11.2014 № 256 "Про переміщення та закінчення простою" функціональні обов'язки з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку у територіальних органах, що переміщуються, покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, відповідно до додатка до наказу. Наказ оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України sfs.gov.ua.

Суб'єкти господарювання, які перебувають на обліку в контролюючих органах, розташованих на території проведення АТО, мають право виконувати обов'язки зі сплати податки і зборів за місцем перебування на податковому обліку в органі ДФС на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України в розрізі територіально-адміністративних одиниць України.

Щодо подання податкових декларацій платниками податків, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, та сплати ними штрафних (фінансових) санкцій

Підпунктом 102.6.4 пункту 102.6 статті 102 Кодексу передбачено, що граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до норм Кодексу встановлено Порядком застосування пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044.

Поряд із цим, відповідно до підпункту 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Кодексу платник податків має право на одержання відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит на умовах, встановлених Кодексом.

Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) за наявності підтверджуючих ці обставини документів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235.

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574 (далі – наказ № 574). Зокрема, пунктом 3.3 наказу № 574 передбачено, що розстрочення (відстрочення) надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею.

На відстрочені грошові зобов'язання (податковий борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про відстрочення грошового зобов'язання (податкового боргу) (пункт 3.9 наказу № 574).

Статтею 10 Закону № 1669 передбачено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Звертаємо увагу, що роз'яснення із зазначених питань були надані листами Міндоходів від 01.07.2014 № 15472/7/99-99-25-01-17 та від 07.07.2014 № 16042/7/99-99-19-03-02-17, які розміщені на офіційному веб-порталі ДФС.

Щодо відновлення первинних документів

Статтею 44 Кодексу визначено вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Незабезпечення платником податків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом встановлених статтею 44 Кодексу строків тягне за собою накладення штрафу у розмірах, визначених статтею 121 Кодексу.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 статті 44 Кодексу, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Необхідно зауважити, що норми Кодексу та Закону № 1669 не містять положень щодо звільнення платника податків від обов'язку відновлення документів у випадках обставин непереборної сили, зокрема, що мали місце на території проведення АТО.

Також зазначаємо, що порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88.

Згідно з Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Щодо переміщення виробничого обладнання через пропускні пункти з території проведення АТО

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затверджено наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.2015 № 415ог (далі – Тимчасовий порядок).

Згідно з пунктом 8.1 Тимчасового порядку в окремих випадках дозвіл на переміщення вантажів автомобільним транспортом з неконтрольованої території для суб'єктів господарської діяльності, які переміщують на контрольовану територію виробниче обладнання (потужності), устаткування, сировину для безперервності напрацьованого виробничого процесу, залишкові основні засоби, залишки готової продукції, надається за відповідним рішенням Координаційного центру.

У зверненні до Координаційного центру щодо надання дозволу на таке переміщення обов'язково зазначаються такі відомості: реквізити конкретних автомобілів та водіїв; населені пункти відправлення та призначення; дорожній коридор та контрольний пункт в'їзду-виїзду згідно з Тимчасовим порядком; період.

Крім того, інформуємо, що відповіді на актуальні питання щодо оподаткування податками і зборами розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби України (далі – Ресурс) за адресою: zir.sfs.gov.ua. ДФС забезпечує актуалізацію Ресурсу, що дає змогу зацікавленим фізичним і юридичним особам оперативно отримувати необхідну інформацію.

Голова Р. Насіров

Лист Міністерства фінансів України від 26.11.2015 р. № 31-11150-10-10/36293

Міністерство фінансів разом з Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, ДФС, НКРЕКП та Пенсійним фондом на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 41353/1/1-15 розглянуло спільний лист Федерації роботодавців України та Торгово-промислової палати України від 06.10.2015 р. № 01-1-489 щодо проблемних питань, які виникли у підприємств, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції, у їх господарській діяльності протягом 2014 – 2015 років і повідомляє.

Щодо накопичення податкового боргу шляхом прийняття Урядом рішення про відстрочення податкових боргів підприємств, які знаходяться на території проведення АТО

Відповідно до підпункту 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) право приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу належить до компетенції органів ДФС.

Загальні засади відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платників податків передбачені статтею 100 Кодексу.

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за № 1853/24385 (далі – Наказ № 574).

Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин".

Розстрочення (відстрочення) податкового боргу, у тому числі який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), надається платнику податків у порядку, визначеному Наказом № 574, на підставі його письмової заяви та доказів, що підтверджують настання обставин непереборної сили.

Таким чином, питання надання платникам податків відстрочення податкових боргів врегульовано на законодавчому рівні, тому необхідності у прийнятті Урядом окремого рішення щодо його відстрочення немає.

Крім того, зауважимо, що відстрочення податкового боргу не може надаватись усім без винятку підприємствам, які знаходяться на території проведення АТО, оскільки рішення про відстрочення приймаються керівником органу ДФС окремо по кожному платнику податків на підставі його заяви та поданих ним доказів (підтверджуючих документів).

Щодо питання списання податкового боргу

Відповідно до статті 10 Закону України № 1669 "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі – Закон № 1669) протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України (далі – ТПП).

Згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 577 "Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за № 1844/24376 (далі – Наказ № 577), документом-підставою для прийняття керівником (заступником керівника) контролюючого органу рішення про списання безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), є відповідний сертифікат (висновок) ТПП, що засвідчує настання форс-мажорних обставин у податкових правовідносинах та використовується при списанні безнадійного податкового боргу відповідно до статті 101 Кодексу.

Отже, згідно з вимогами податкового законодавства до компетенції органів ДФС належить забезпечення процедури списання безнадійного податкового боргу, зокрема в частині прийняття рішення про списання та відображення зазначеної операції в інформаційних системах контролюючих органів, на підставі сертифіката (висновку), виданого ТПП.

Слід зазначити, що ДФС листом від 27.10.2014 р. № 5694/6/99-99-26-01-15 зверталась до ТПП з приводу її функціональних повноважень при засвідченні впливу форс-мажорних обставин, пов'язаних з проведенням у Донецькій і Луганській областях АТО, на виникнення у платників податків податкового боргу, зокрема, в частині перевірки наданих платником податків доказів, що обґрунтовують вплив форс-мажорних обставин на невиконання такими платниками податкового обов'язку, та відповідальності ТПП у разі надання неправомірного сертифіката (висновку).

Щодо сплати єдиного соціального внеску

Статтею 1 Закону № 1669 визначено, що період проведення антитерористичної операції – це час між датою набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (далі – Указ № 405) та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.

Територія проведення антитерористичної операції – територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу № 405.

Згідно з пунктом 94 розділу VIII Закону України № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464) платники єдиного внеску, вказані у статті 4 цього Закону, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території населених пунктів, визначених у переліку, зазначеному у статті 2 цього ж Закону, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу № 405, звільняються від виконання своїх обов'язків, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2464, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону № 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, подавати звітність тощо.

З огляду на викладене, платники єдиного внеску, які перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території, де проводилась антитерористична операція або було оголошено військовий чи надзвичайний стан, на період антитерористичної операції звільняються від своїх обов'язків щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, подання звітності до фіскального органу.

Таким чином, Закон № 1669 не скасовує обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону № 2464, а дає змогу платникам єдиного внеску на період проведення АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та повному обсязі.

Отже, згідно з вимогами Закону № 1669 зазначені обов'язки мають бути виконані платниками єдиного внеску після закінчення АТО.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом № 2464 за невиконання, несвоєчасне виконання, виконання не в повному обсязі обов'язків, у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції до платників єдиного внеску, які не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення АТО, подали до фіскального органу заяву та сертифікат ТПП, не застосовуються.

Щодо встановлення нульової ставки плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо земельних ділянок та нерухомого майна, які знаходяться в зоні АТО та не використовуються у господарській діяльності на період до закінчення АТО

В цілому підтримуючи викладену в листі пропозицію, зазначаємо, що нині на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції)" за реєстр. № 0942 (далі – законопроект № 0942), який було схвалено у першому читанні Верховною Радою України VII скликання за реєстр. № 4314а.

Цим законопроектом пропонується врегулювати питання порядку та строків сплати податків і зборів, а також обліку платників на території проведення АТО.

Під час засідань в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики робочих груп з підготовки законопроекту № 0942 до другого читання, зокрема, обговорювалось питання щодо прийняття норми, згідно з якою не є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території, а також не нараховується та не сплачується плата за землю, в тому числі орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, що розташовані на окремих територіях проведення антитерористичної операції, відмінних, ніж тимчасово окупована територія, та які постраждали внаслідок бойових дій і непридатні для використання, визнані такими згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.

У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту № 0942 з врахуванням наведеної вище норми порушене в листі питання буде врегульовано.

Заступник Міністра О. Макеєва

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter