X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О начислении амортизации по отдельным видам основных средств

В письме от 21.03.2016 г. № 6046/6/99-99-19-02-02-15 ГФС напоминает, что приобретенные (полученные) предприятием необоротные материальные активы (в частности специальные транспортные средства, буровое оборудование) для выполнения работ разведки запасов полезных ископаемых признаются активами в соответствии с П(С)БУ-7.

Приобретенные (полученные) предприятием нематериальные активы (в частности лицензии и другие специальные разрешения) для разведки запасов полезных ископаемых признаются в соответствии с П(С)БУ-8.

Начиная с 1 января 2015 года налоговой амортизации, в соответствии с положениями п. 138.3 ст. 138 НКУ с применением любого метода, предусмотренного П(С)БУ, кроме "производственного", подлежит балансовая стоимость необоротных материальных активов разведки запасов полезных ископаемых, сформированная по состоянию на 31.12.2014 г. по правилам налогового учета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 21.03.2016 р. № 6046/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо обчислення, починаючи з 01.01.2015, амортизаційних відрахувань, об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин, сформованого станом на 31.12.2014, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Згідно з п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 відповідно до ст. ст. 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості запасів корисних копалин та її розкриття у фінансовій звітності визначено в Положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" (далі – П(С)БО 33), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 № 1090, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.2008 за № 844/15535.

Пунктом 1 розділу III П(С)БО 33 встановлено, що придбані (отримані) підприємством необоротні матеріальні активи (зокрема спеціальні транспортні засоби, бурове устаткування) для виконання робіт з розвідки запасів корисних копалин визнаються активами відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509.

Придбані (отримані) підприємством нематеріальні активи (зокрема ліцензії та інші спеціальні дозволи) для розвідки запасів корисних копалин визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043 (п. 2 розділу III П(С)БО 33).

Отже, починаючи з 01.01.2015, податковій амортизації, відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу із застосуванням будь-якого методу, передбаченого національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, відмінного від "виробничого", підлягає балансова вартість необоротних матеріальних активів з розвідки запасів корисних копалин, сформована станом на 31.12.2014 за правилами податкового обліку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter