X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве на налоговый кредит, если при предварительной оплате дата списания денежных средств со счета покупателя и дата их зачисления на счет продавца не совпадают

В письме от 16.03.2016 г. № 5736/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет вопрос отражения налогового кредита по НДС по налоговой накладной, составленной поставщиком на сумму предварительной оплаты, если дата списания денежных средств со счета покупателя и дата их зачисления на счет продавца не совпадают.

В этом случае налоговая накладная составляется продавцом датой возникновения налоговых обязательств, то есть на дату зачисления средств на его банковский счет.

Сумма НДС такой налоговой накладной может быть включена в налоговый кредит покупателя:

  • в случае своевременной регистрации налоговой накладной в ЕРНН - в том налоговом (отчетном) периоде, в котором она составлена, или в любом следующем отчетном периоде в течение 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной;
  • в случае несвоевременной регистрации налоговой накладной в ЕРНН - в том налоговом (отчетном) периоде, в котором она зарегистрирована в ЕРНН, или в любом следующем отчетном периоде, но не позже 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной.

Например, покупатель перечислил авансовые денежные средства 29 февраля, а зачисление этих средств на счет продавца осуществлено 1 марта. В этом случае налоговая накладная составляется 1 марта и после регистрации (в течение 15 календарных дней) направляется покупателю, который отражает НДС по этой налоговой накладной в налоговом кредите за отчетный месяц  март. Если по каким-то причинам продавец не зарегистрирует налоговую накладную в марте, а сделает это только в апреле, покупатель получит право на налоговый кредит в апреле.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 16.03.2016 р. № 5736/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку формування податкового кредиту у разі, якщо дата списання коштів з рахунку покупця та дата зарахування коштів на рахунок продавця не співпадають, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг (пункт 198.2 статті 198 Кодексу).

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.

Податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Таким чином, у випадку попередньої оплати товарів/послуг, якщо дата списання коштів з рахунку покупця та дата зарахування коштів на рахунок продавця не співпадають, податкова накладна складається продавцем на дату виникнення податкових зобов'язань, тобто на дату зарахування коштів на його банківський рахунок. Суми податку на додану вартість, зазначені в такій податковій накладній, можуть бути включені до податкового кредиту покупця:

  • у разі своєчасної реєстрації податкової накладної в ЄРПН – у тому податковому (звітному) періоді, у якому вона складена, або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної;
  • у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної в ЄРПН – у тому податковому (звітному) періоді, у якому вона зареєстрована в ЄРПН, або в будь-якому наступному звітному періоді, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter