X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
16.05.2016

Об основаниях для недопуска к проверке

В письме от 11.04.2016 г. № 8040/6/99-99-22-04-02-15 ГФС сообщает, что допуск должностных лиц органов ГФС к проведению документальных плановых и внеплановых выездных, фактических проверок осуществляется согласно ст. 81 НКУ. Право на проверку (выездную, фактическую) возникает при наличии оснований для ее проведения, определенных НКУ, и при условии предъявления или направления в случаях, определенных НКУ, следующих документов:

  • направления на проведение такой проверки. В нем должны быть указаны дата его выдачи, наименование органа ГФС, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица - плательщика) или объекта, проверка которого проводится, цель, вид (документальная плановая/внеплановая или фактическая), основания, дата начала и длительность проверки, должность и фамилия проверяющего. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя органа ГФС или его заместителя, которая скреплена печатью контролирующего органа;
  • копии приказа о проведении проверки. В нем должны быть указаны дата его выдачи, наименование органа ГФС, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица - плательщика) и в случае проведения проверки в другом месте, - адрес проверяемого объекта, цель, вид (документальная плановая/внеплановая или фактическая проверка), основания для проведения проверки, определенные НКУ, дата начала и продолжительность проверки, период проверяемой деятельности. Приказ о проведении проверки является действительным при наличии подписи руководителя органа ГФС или его заместителя и печати контролирующего органа;
  • служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

Непредъявление или ненаправление в случаях, определенных НКУ, этих документов либо предъявление этих документов, оформленных с нарушением требований, указанных выше, является основанием для недопуска должностных (служебных) лиц органа ГФС к проведению документальной выездной или фактической проверки. Отказ налогоплательщика от допуска к проверке по другим основаниям не разрешается.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 11.04.2016 р. № 8040/6/99-99-22-04-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання роз'яснення щодо підстав відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки у зв'язку з недотриманням окремих вимог Указу Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"  та повідомляє таке.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Правові підстави діяльності контролюючих органів їх повноваження і обов'язки під час проведення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Пунктом 5.2 статті 5 Кодексу визначено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних планових та позапланових виїзних, фактичних перевірок здійснюється згідно із статтею 81 Кодексу.

Зокрема, відповідно до пункту 81.1 статті 81 Кодексу посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених Кодексом, таких документів:

  • направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;
  • копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу;
  • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter