X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О предоставлении справки о доходах для назначения помощи семьям с детьми

Физические лица - предприниматели (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), обратившиеся в органы социальной защиты за назначением государственной помощи семьям с детьми, обязаны сообщать о среднемесячном совокупном доходе семьи, который определяется на основании справки о доходах и годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Пунктом 179.12 ст. 179 НКУ определено, что по обращениям налогоплательщика контролирующий орган, в который была представлена налоговая декларация, выдает соответствующую справку, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом Миндоходов от 11.12.2013 г. № 795.

Согласно п. 4 указанного порядка справка выдается по обращению налогоплательщика в десятидневный срок на основании представленной декларации об имущественном состоянии и доходах (приказ Минфина от 02.10.2015 г. № 859), а для плательщиков налога - резидентов, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, - в течение 30 календарных дней после поступления такой декларации и уплаты надлежащей суммы налога.

В письме от 28.03.2016 г. № 2618/Б/26-15-13-02-15 ГУ ГФС в г. Киеве напоминает, что для назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми ГНСУ в письме от 30.07.2012 г. № 20497/7/17-1217 рекомендовала региональным налоговым службам предоставлять данной категории предпринимателей справки о доходах на основании представленных налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за иной, нежели годовой налоговый отчетный (квартальный) период. При этом такая квартальная декларация не освобождает предпринимателя от представления налоговой декларации и не является основанием для начисления и/или уплаты налогового обязательства.

В письме дополнительно сообщается, что предоставление информационной справки о полученных ежемесячных налогооблагаемых доходах на основании отчета о едином взносе не входит в функциональные полномочия органов ГФС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 28.03.2016 р. № 2618/б/26-15-13-02-15

Відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI (далі – Закон № 2939), кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом (пп. 1 п. 3 ст. 10 Закону № 2939).

Органи Державної фіскальної служби України здійснюють свою діяльність в межах функцій, визначених статтею 191 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Виконання функцій, покладених на контролюючі органи, передбачає наявність інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів – комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій (п. 71.1 ст. 71 Кодексу).

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах (пп. 72.1.1 п. 72.1 ст. 72 Кодексу). Така інформація відповідно до п. 73.2 ст. 73 Кодексу, належить до інформації, що надається періодично.

Крім того, згідно пп. 72.1.6 п. 72.1 ст. 72 Кодексу, для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку.

Інформація, визначена у статті 72 Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені пунктом 73.2 Кодексу (п. 73.1 ст. 73 Кодексу).

Зауважимо також, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження (п. 73.3 ст. 73 Кодексу). Перелік підстав для надання письмового запиту про подання інформації визначено пунктом 73.3 ст. 73 Кодексу, якими отримання додаткової інформації від платника, крім періодичної, для видачі довідки про доходи, не передбачено.

Таким чином, для видачі довідки про доходи контролюючий орган не може використовувати будь-яку іншу інформацію, крім тієї, що міститься в податковій звітності платника.

Згідно п. 178.3 ст. 178 Кодексу, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Разом з цим, відповідно до п. 177.11 ст. 177 Кодексу, фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

При цьому пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Кодексу передбачено, що фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувається перехід на загальну систему оподаткування.

Враховуючи численні звернення фізичних осіб – підприємців, щодо необхідності отримання довідки про доходи на призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, Державна податкова служба України листом від 30.07.2012 № 20497/7/17-1217 рекомендувала регіональним податковим службам надавати даній категорії підприємців довідки про доходи на підставі поданих податкових декларацій про майновий стан і доходи за інший ніж (річний) податковий звітний період (квартальний).

При цьому, така квартальна декларація не звільняє підприємця від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для податкового звітного періоду згідно вимог п. 177.5 ст. 177 Кодексу, та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

За зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 179.12 ст. 179 Кодексу).

Форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) та Порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України 11.12.2013 № 795, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2014 р. за № 8/24785.

Щодо можливості отримання довідки щодо отриманих щомісячних оподатковуваних доходів на підставі звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI зі змінами та доповненнями (далі – Закон 2464), органи доходів і зборів зобов'язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру;

5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;

6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки;

7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску;

8) надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом.

Одночасно, згідно до статті 141 Закону 2464, Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.

Враховуючи вищевикладене, надання інформаційної довідки щодо отриманих щомісячних оподаткованих доходів на підставі Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, не входить до функціональних повноважень Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів. Надання інформації щодо персональних данних, які міститься в Державному реєстрі застрахованих осіб здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Заступник начальника В. Варгіч

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter