X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об учете операций по получению средств от поручителя по обязательствам должника в качестве расчета за ранее поставленные должнику товары

В письме ГУ ГФС в Одесской области от 22.04.2016 г. № 869/10/15-32-12-01-14 рассматривается порядок отражения в налоговом учете средств, полученных от поручителя по обязательствам должника в качестве расчета за ранее поставленные должнику товары.

По результатам операции отгрузки в 2015 году продукции без получения оплаты за такую отгрузку в бухгалтерском учете отражаются одновременно доход и расходы, для получения которого они понесены. То есть результат этой операции должен был быть учтен при определении объекта обложения налогом на прибыль по итогам деятельности в 2015 году. После отгрузки продукции без получения оплаты у предприятия возникла дебиторская задолженность. Поступление средств в счет погашения дебиторской задолженности в налоговом учете не отражается.

Что касается обложения данных операций НДС, то при поставке товаров/услуг дата возникновения налоговых обязательств по НДС определяется по правилу первого события. То есть в случае выполнения вышеупомянутых законодательных норм Налогового кодекса других налоговых последствий относительно НДС, в том числе при получении средств по дебиторской задолженности, не возникает.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС в Одеській області від 22.04.2016 р. № 869/10/15-32-12-01-14

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо відображення в обліку операцій з отримання коштів від поручителя за зобов'язаннями боржника у якості розрахунку за раніше поставлені боржнику товари та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс), повідомляє наступне.

Оподаткування операцій податком на прибуток у запитуваних Вами періодах 2015 та 2016 роках здійснюється згідно вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, тобто об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. Тобто, платник податку на прибуток для обрахунку об'єкта оподаткування використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень Податкового кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень Податкового кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності (п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу).

Операції з відвантаженої Вами продукції у 2015 році визнаються доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, інших активів) згідно п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 29.11.99 № 290, в разі наявності всіх наведених нижче умов:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
  • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
  • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
  • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Одночасно з визнанням доходів визначаються і витрати, оскільки п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.99 № 318, визначено, що витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Таким чином, за результатами операції з відвантаження у 2015 році продукції без отримання оплати за таке відвантаження, у бухгалтерському обліку відображається одночасно дохід і витрати, для отримання якого вони здійснені. А отже результат цієї операції повинен був бути оподатковуваний податком на прибуток за підсумками діяльності у 2015 році.

Щодо використання договору поруки у господарських операціях, то ст. 554 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Оскільки після відвантаження продукції без отримання оплати у Вашого підприємства виникла дебіторська заборгованість, то при наявності договору поруки Ви являєтеся кредитором поручителя. При цьому надходження коштів у рахунок погашення дебіторської заборгованості не мають податкових наслідків в цілях оподаткування податком на прибуток для кредитора. Порядок визнання та оцінки дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 08.10.99 № 237.

Щодо оподаткування операцій податком на додану вартість (далі:ПДВ), то при постачанні товарів/послуг дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ визначається за першою подією у відповідності до вимог п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом термін.

Результати господарських операцій за результатами діяльності у звітному періоді мають бути задекларовані у податковій звітності з ПДВ та сплачені до бюджету (статті 46, 54, 57 Податкового кодексу).

Тобто, у разі виконання вищезазначених законодавчих норм Податкового кодексу, інших податкових наслідків щодо ПДВ, в тому числі при отриманні коштів за дебіторською заборгованістю, у Вашого підприємства не виникає.

Заступник начальника А. Бондаренко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter