X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
24.05.2016

О налоговом отчетном периоде

В письме от 18.04.2016 г. № 8648/6/99-99-19-02-02-15ГФС напоминает, что если годовой доход от любой деятельности, определенный по показателям отчета о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе) (форма № 2) за отчетный период 2015 год, не превышает 20 млн грн., для таких плательщиков в 2016 году устанавливается годовой налоговый (отчетный) период.

Объем дохода налогоплательщика от любой деятельности определяется по данным графы 3 "За отчетный период" формы № 2 как суммарное значение строк 2000 (чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), 2120 (другие операционные доходы), 2200 (доход от участия в капитале), 2220 (другие финансовые доходы) и 2240 (другие доходы).

Эта сумма отражается в строке 01 "Доход от любой деятельности (за вычетом непрямых налогов), определенные по правилам бухгалтерского учета" налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 18.04.2016 р. № 8648/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо розрахунку річного доходу для визначення податкового (звітного) періоду з податку на прибуток та відображення його в податковій декларації з податку на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з абзацом "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід (далі – Звіт)), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Таким чином, якщо річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту, за звітний (податковий) період – 2015 рік не перевищує 20 мільйонів гривень, для таких платників у 2016 році встановлюється річний податковий (звітний) період.

Крім того, обсяг доходу платника податків від будь-якої діяльності визначається за даними графи 3 "За звітний період" Звіту за звітний рік як сумарне значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи) та 2240 (інші доходи).

Ця сума відображається у рядку 01 "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter