X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

При проверке налоговики имеют право требовать засвидетельствованные бумажные копии электронных документов

Налогоплательщики, которые ведут электронный учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения (налоговых обязательств), первичных документов, регистров бухучета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, обязаны во время проверок по требованию налоговиков предоставить копии документов на бумажных носителях, относящихся к предмету проверки (п. 6 ст. 9 Закона Украины от 16.07.99 г.№ 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"

Налоговики напомнили, копией документа на бумаге для электронного документа является визуальное представление электронного документа на бумаге, которое заверено в соответствии со ст. 7 Закона "Об электронных документах и электронном документообороте".

Предприятие обязано за свой счет изготовить бумажные копии электронных документов.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.05.2016 р. № 10089/6/99-99-14-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула запит  про надання відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкової консультації щодо порядку надання під час проведення контролюючими органами перевірок документів, створених в електронній формі, та повідомляє таке.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Пунктом 2 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон № 996) визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити, визначені цим пунктом.

Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг (пункт 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88).

Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки (пункт 85.2 статті 85 Кодексу).

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами (пункт 6 статті 9 Закону № 996).

Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (пункт 85.8 статті 85 Кодексу).

Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов'язані при проведенні перевірок надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до предмета перевірки.

При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (стаття 7 Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг").

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter