X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об обложении НДС операций передачи имущества в доверительное управление

В соответствии с подпунктом 5 п. 180.1 ст. 180 НКУ для целей налогообложения плательщиком НДС является лицо - управитель имущества, которое ведет отдельный налоговый учет НДС относительно хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, которое получено в управление по договорам управления имуществом. Хозяйственные отношения между управителем имущества относительно его собственной хозяйственной деятельности и деятельности по управлению имуществом приравниваются к отношениям на основе отдельных гражданско-правовых договоров.

В письме от 11.05.2016 г. № 1540/10/14-29-12-01-10 ГУ ГФС в Николаевской области разъясняет, что операции по предоставлению товаров в пределах договоров доверительного управления, других гражданско-правовых договоров, которые не предусматривают передачи прав собственности на такие товары и не связаны с покупкой или продажей таких товаров, не считаются поставкой товаров (п.п. 14.1.191 и 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ). То есть операция передачи и возврата имущества в пределах договора управления имуществом не является объектом обложения НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Миколаївській області від 11.05.2016 р. № 1540/10/14-29-12-01-10

Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю про надання податкової консультації щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем в межах договору управління майном без переходу права власності на таке майно та повідомляє наступне.

Правові засади операцій по управлінню майном регламентуються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами (далі – ЦКУ).

Згідно з частиною 1 статті 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Частиною 3 статті 1030 ЦКУ встановлено, що майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

Частиною 5 статті 1033 ЦКУ визначено, що управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. А сам договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 1031 ЦКУ).

Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном (частиною 1 статті 1042 ЦКУ). Вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління (стаття 1034 ЦКУ).

Пунктом 1.7 розділу I Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження порядку обліку платників податків і зборів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 року № 462, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за № 503/25280) (далі – Порядок), визначено, що управитель майна це – особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами (далі – Кодекс), для цілей оподаткування розділу V "Податок на додану вартість" Кодексу, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Відповідно до пункту 64.6 статті 64 Кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу). Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору. Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться.

Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним обліком документи, визначені пунктом 4.7 розділу IV Порядку.

Після взяття на облік договорів управління майном відомості про них включаються до Реєстру договорів управління майном (пункт 3.5 розділу III Порядку).

Відповідно до підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу для цілей оподаткування платником ПДВ є особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

При цьому для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

При цьому операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов'язані з купівлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів (підпункти 14.1.191 та 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Отже, операції з передачі та повернення майна в межах договору управління майном, які не передбачають передачі прав власності на таке майно, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Щодо операцій по управлінню майном, які здійснюються управителем за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки товарів/послуг, що оподатковується ПДВ за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 Кодексу, яка є основною і становить 20 відсотків від бази оподаткування.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter