X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О корректировке финансового результата на резерв, сформированный для выплаты вознаграждений (премий) по итогам года

В письме Межрегионального ГУ ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков от 14.04.2016 г. № 8192/10/28-10-01-3-11 отмечается, что вознаграждения и поощрения, которые осуществляются раз в году или имеют одноразовый характер, в частности вознаграждения по итогам работы за год, а также ежегодные вознаграждения за выслугу лет (стаж работы), включаются в фонд оплаты труда в составе прочих поощрительных и компенсационных выплат (п.п. 2.3.2 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 г. № 5).

Учитывая то, что обеспечение создается для возмещения будущих расходов на выплату вознаграждения по итогам года, которое входит в фонд оплаты труда, сумма расходов на формирование такого обеспечения не увеличивает финансовый результат для целей обложения налогом на прибыль.

При этом п. 24 подраздела 4 раздела XX НКУ предусматривает уменьшение финансового результата на возмещение расходов на оплату труда (отпуска и прочее) за счет "переходных" резервов (сформированных до 1 января 2015 года) в случае, если такие расходы не были учтены при определении объекта налогообложения до 1 января 2015 года.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 14.04.2016 р. № 8192/10/28-10-01-3-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист щодо коригування фінансового результату на резерв, сформований для виплати винагороди/премії за підсумками року та в межах своїх повноважень повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Відповідно до положень пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пп. 139.2 – 139.3 Кодексу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи), входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5.

Враховуючи те, що забезпечення створюється для відшкодування майбутніх витрат на виплату винагороди за підсумками року, яка входить до фонду оплати праці, сума витрат на формування такого забезпечення не збільшує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток.

Пунктом 24 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу передбачено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

Даний пункт передбачає зменшення фінансового результату на відшкодування витрат на оплату праці (відпустки та інше) за рахунок "перехідних" резервів (сформованих до 01.01.2015) у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01.01.2015 року.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter