X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Включение в расходы амортизационных отчислений по объектам, созданным арендатором при улучшении арендованного имущества

В письме от 16.07.2015 г. № 14862/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что расходы арендатора на улучшение объекта операционной аренды (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и т. п.), которые приводят к увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от его использования, отражаются как капитальные инвестиции в создание (строительство) прочих необоротных материальных активов. Такие  улучшения учитываются на субсчете 117 "Прочие необоротные материальные активы".

Напомним, что для определения объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности. То есть сумма амортизации включается в состав расходов. В связи с этим ГФС напоминает, что для налогового учета финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму амортизации расходов на ремонт/улучшение объектов операционной аренды, определенной согласно НП(С)БУ и, одновременно, уменьшается финансовый результат на сумму амортизации расходов на ремонт/улучшение объектов операционной аренды, определенной с учетом положений ст. 138 НКУ.

Следует отметить, что если налогоплательщиком в бухгалтерском учете для указанного объекта применяются минимально допустимые сроки амортизации, определенные НКУ, то начисленная сумма амортизации в бухгалтерском учете будет соответствовать амортизации определенной по налоговым правилам, и может быть перенесена в декларацию по налогу на прибыль для определения объекта налогообложения без всяких корректировок.

В случае, если такой объект основных средств перестает признаваться активом (списывается с баланса) объект налогообложения налогоплательщиком-арендатором определяется согласно вышеприведенным нормам.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України
від 16.07.2015 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист  щодо визначення фінансового результату, пов'язаного з іншими необоротними активами, і повідомляє.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі – П(С)БО 14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561).

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної у п. 7 Методичних рекомендацій № 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій № 561).

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій № 561).

Згідно з абзацом першим п. 138.1 та абзацом першим п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Таким чином, при визначенні об'єкта оподаткування платник податку – орендар на підставі положень абзацу першого п. 138.1 та абзацу першого п. 138.2 ст. 138 Кодексу має збільшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об'єктів операційної оренди, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об'єктів операційної оренди, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter