X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О сроке давности при заявлении требований к ликвидируемому банку

В соответствии с ч. 5 ст. 45 Закона Украины от 23.02.2012 г. № 4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в течение 30 дней со дня опубликования сведений об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка кредиторы имеют право заявить Фонду гарантирования вкладов физических лиц о своих требованиях к банку.

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов в письме от 25.05.2016 г. № 27-24709/16, поскольку течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало, то и требования кредиторов следует принимать со дня следующего после опубликования сведений об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка.

В соответствии с ч. 2 указанной статьи Фонд прекращает принятие требований кредиторов после окончания 30 дней со дня опубликования сведений об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка.

Поскольку действие, для которого установлен срок совершения, может быть совершено до окончания последнего дня этого срока, то и последним днем для заявления таких требований, как сообщает Фонд, является последний день установленного 30-дневного срока.

Также Фонд отмечает, что если последний день срока приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, который определен в соответствии с законом в месте совершения определенного действия, то днем окончания срока является первый за ним рабочий день.

Больше новостей
Текст документа

Лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.05.2016 р. № 27-24709/16

Доводимо до вашого відома, що визначення строків, їх перебігу та закінчення регулюються главою 18 розділу V Цивільного кодексу України.

Так, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення та може визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Абзацом першим частини п'ятої статті 45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) визначено, що протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку.

Оскільки перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, то і вимоги кредиторів слід приймати з дня наступного після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку.

Частиною другою статті 45 Закону встановлено, що Фонд припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку.

Враховуючи те, що дія для якої встановлено строк вчинення, може бути вчинена до закінчення останнього дня цього строку, то і останнім днем для заявлення таких вимог є останній день встановленого Законом 30-денного строку.

Проте, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Директор-розпорядник К. Ворушилін

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter