X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отражении в налоговом учете операций с инвестиционной недвижимостью

В письме от 23.05.2016 г. № 5292/К/99-99-15-02-02-14 ГФС напоминает, что к объектам инвестиционной недвижимости относятся собственные или арендованные на условиях финансовой аренды здания, содержащиеся с целью получения арендных платежей, а не для производства и поставки товаров, предоставления услуг, административной цели или продажи в процессе обычной деятельности (П(С)БУ-32).

Инвестиционная недвижимость на дату баланса учитывается по справедливой стоимости, если ее можно достоверно определить, или по первоначальной стоимости, уменьшенной на сумму начисленной амортизации с учетом потерь от уменьшения полезности и выгод от ее восстановления.

ГФС разъясняет, что поскольку согласно нормам бухгалтерского учета объекты инвестиционной недвижимости, оцененные по справедливой стоимости, не подлежат амортизации, то по таким объектам не нужно корректировать финансовый результат до налогообложения на разницы, предусмотренные ст. 138 НКУ, в том числе сумму начисленной амортизации.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.05.2016 р. № 5292/К/99-99-15-02-02-14

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо амортизації об'єкта нерухомості, який було реконструйовано та передано в операційний лізинг, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Власні або орендовані на умовах фінансової оренди будівлі, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності відповідно до п. 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" (далі – П(С)БО 32), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 № 779, відносяться до інвестиційної нерухомості.

Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена (п. 8 П(С)БО 32).

Первісна вартість інвестиційної нерухомості збільшується на суму витрат, пов'язаних з її поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання інвестиційної нерухомості (п. 14 П(С)БО 32).

Відповідно до п. п. 3 та 4 п. 24 П(С)БО 32 переведення нерухомості до інвестиційної здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості, що засвідчується підготовкою операційної нерухомості для використання як інвестиційної нерухомості, наданням її в операційну оренду іншій стороні.

Інвестиційна нерухомість на дату балансу обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до положень п. 141.2 ст. 141 Кодексу.

На суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування (пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Так, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності збільшується фінансовий результат до оподаткування (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

Крім того, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу амортизації основних засобів або нематеріальних активів (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Слід зазначити, що відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх використання у господарській діяльності платника податку.

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об'єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 Кодексу, у тому числі нараховану амортизацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter