X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке зачета и отражения в декларации суммы налога на недвижимое имущество в уменьшение налога на прибыль

В письме от 13.05.2016 г. № 10490/6/99-99-15-02-02-15 ГФС разъясняет, что плательщик налога на прибыль, который в 2015 году уплачивал авансовые взносы по налогу на прибыль, учитывает начисленную и уплаченную сумму налога на недвижимое имущество, в уменьшение налога на прибыль, начисленного за 2015 год, с учетом уплаченных в течение 2015 года авансовых взносов по налогу на прибыль.

При уменьшении налога на прибыль, которая подлежит уплате в бюджет, на сумму налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остаток суммы такого налога, не учтенный в уменьшение налога на прибыль за 2015 год, не переносится в уменьшение налога на прибыль следующих налоговых (отчетных) периодов.

Для плательщиков налога на прибыль, которые в течение 2015 года не уплачивали авансовые взносы по налогу на прибыль, строка 16.1 приложения ЗП не заполняется, а уменьшение налога происходит путем отражения суммы налога на недвижимое имущество в строке 16.2 приложения ЗП в сумме, которая не превышает сумму начисленного налога на прибыль (строка 06 + строка 08 + строка 10 + строка 12 + строка 15 декларации по налогу на прибыль).

Плательщики налога на прибыль, которые платили авансовые взносы по налогу на прибыль, отражают их в строке 16.1 приложения ЗП. Учет суммы налога на недвижимое имущество в уменьшение налога рассчитывается как положительное значение начисленного налога на прибыль минус ежемесячные авансовые взносы, отраженные в строке 16.1 приложения ЗП (не больше положительного значения ((строка 06 + строка 08 + строка 10 + строка 12 + строка 15 декларации) - (строка 16.1 приложения ЗП))).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 13.05.2016 р. № 10490/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування у зменшення податку на прибуток податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Згідно з п. 137.5 ст. 137 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2016, податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон № 909) конкретизовано порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Зокрема, згідно з п. 137.6 ст. 137 Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2016, податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Пунктом 137.4 ст. 137 Кодексу встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Згідно з п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Разом з тим п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2016, було передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень), повинні були щомісяця, протягом 2015 року, сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума таких авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

Отже, платник податку на прибуток, який подає податкову декларацію за податковий (звітний) період – календарний квартал, півріччя, три квартали, рік, має право врахувати у зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами такого звітного періоду, суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованого та сплаченого за такий звітний період. Платник податку, для якого податковий (звітний) період – рік, враховує нараховану та сплачену суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зменшення податку на прибуток за підсумками року.

Платник податку на прибуток, який у 2015 році сплачував авансові внески з податку на прибуток, враховує нараховану та сплачену суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зменшення податку на прибуток, нарахованого за 2015 рік, з урахуванням сплачених протягом 2015 року авансових внесків з податку на прибуток.

При цьому оскільки норма Кодексу щодо зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, була запроваджена з 01.01.2015, а Закон № 909 уточнив розмір суми нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що враховується у зменшення податку на прибуток, то залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за 2015 рік, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Декларація).

Суми, що зменшують податок на прибуток, відображаються у додатку ЗП "Зменшення нарахованої суми податку" до Декларації (далі – додаток ЗП).

Для платників податку на прибуток, які протягом 2015 року не сплачували авансові внески з податку на прибуток, рядок 16.1 додатка ЗП не заповнюється, а зменшення податку на прибуток відбувається шляхом відображення суми податку на нерухоме майно в рядку 16.2 додатка ЗП у сумі, що не перевищує суму нарахованого податку на прибуток (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Декларації).

Платники податку на прибуток, які згідно з п. 57.1 Кодексу та п. 9 підрозділу 4 розділу XX Кодексу протягом 2015 року сплачували авансові внески з податку на прибуток, відображають їх у рядку 16.1 додатка ЗП. Врахування суми податку на нерухоме майно у зменшення податку на прибуток для таких платників розраховується як додатне значення нарахованого податку на прибуток мінус щомісячні авансові внески, відображені в рядку 16.1 додатка ЗП (не більше позитивного значення ((рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) – (рядок 16.1 додатка ЗП))). Зазначене обмеження передбачено п. 137.6 ст. 137 Кодексу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter