X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
05.10.2015

Определение суммы авансовых платежей налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения

ГФС в письме от 24.04.2015 г. № 8689/6/99-99-19-02-02-15 разъясняет, что согласно разделу III НКУ не считаются плательщиками налога на прибыль обособленные подразделения плательщика налога на прибыль без статуса юридического лица, которые согласно ранее действовавшим положениям этого раздела Кодекса были самостоятельными плательщиками этого налога.

При этом ежемесячные авансовые взносы, которые определены в налоговой декларации таким обособленным подразделением за 2013 год, подлежат уплате, в том числе в январе - феврале 2015 года, и могут быть зачислены в уменьшение налоговых обязательств по налогу на прибыль таким подразделением в его налоговой декларации за 2014 отчетный год.

Общая сумма авансовых взносов, которые будут подлежать уплате в марте 2015 года - мае 2016 года, определяется в целом по плательщику налога на прибыль - юридическому лицу в декларации по налогу на прибыль предприятия.

При расчете ежемесячных авансовых взносов (строка 23 декларации за 2014 год), которые подлежат уплате начиная с марта 2015 года, значение строки 13.2 "Сумма налога, начисленного плательщиком налога на прибыль (при консолидированной уплате) по местонахождению его обособленных подразделений" приложения ЗП к строке 13 декларации не учитывается. Аналогичное мнение было высказано в письме ГФС от 02.03.2015 г. № 7025/7/99-99-19-02-02-17.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.04.2015 р. № 8689/6/99-99-19-02-02-15

ДФС України розглянула лист щодо сплати щомісячних авансових внесків і повідомляє.

Відповідно до пп. 133.1.1 ст. 133 розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, що діє з 01.01.2015 р., платниками податку – резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:

1) бюджетних установ;

2) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;

3) суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Відповідно до нової редакції розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не вважаються платниками податку на прибуток відокремлені підрозділи платника податку на прибуток без статусу юридичної особи, які згідно з раніше діючими положеннями цього розділу Кодексу були самостійними платниками цього податку.

Слід зазначити, що нова редакція розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не містить положень щодо окремого обліку і подання декларації з податку на прибуток відокремленим підрозділом, що є самостійним платником податку на прибуток за 2014 рік (у цьому випадку – відокремленим підрозділом, який отримує прибуток від неосновної діяльності), визначення таким підрозділом щомісячних авансових внесків у податковій декларації за 2014 рік для їх сплати у березні 2015 року – травні 2016 року не провадиться.

При цьому щомісячні авансові внески, що визначені у податковій декларації таким відокремленим підрозділом за 2013 рік, підлягають сплаті, у тому числі у січні – лютому 2015 р., та можуть бути зараховані у зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток таким відокремленим підрозділом у його податковій декларації за 2014 звітний рік.

Загальна сума авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у березні 2015 р. – травні 2016 р., визначається в цілому по платнику податку – юридичній особі в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація).

При розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (рядок 23 Декларації за 2014 рік), які підлягають сплаті, починаючи з березня 2015 р. значення рядка 13.2 "Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів" додатка ЗП до рядка 13 Декларації не враховується.

В. о. Голови М. Мокляк

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter