X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Больничные, начисленные после увольнения работника не облагаются ЕСВ

Как сообщает ГФС в письме от 24.02.2015 г. № 3931/6/99-99-17-03-01-15, если работник заболел накануне своего увольнения, у работодателя нет возможности осуществить окончательный расчет с ним, но это не лишает работника права на оплату листка нетрудоспособности. Если работник в день увольнения не работал, то такие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 116 КЗоТ).

Право на материальное обеспечение и социальные услуги, в том числе на оплату больничного, предусмотрено ст. 19 Закона Украины от 23.09.99 г. № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытательного срока и день увольнения), если иное не предусмотрено законом.

Для получения больничных уволенный работник предоставляет листок нетрудоспособности. В таком случае оплату 5 пяти дней временной нетрудоспособности работнику начислят и выплатят не в день увольнения, а позднее. Пособие из Фонда будет выплачено только после поступления на отдельный счет суммы денежных средств, указанных в заявлении-расчете. Работодатель после поступления денежных средств выплачивает их уволенному работнику.

Подводя итог, ГФС разъясняет, что выплата больничных после даты увольнения работника не нарушает требований ст. 116 КЗоТ>, но выплатить начисленные больничные работодатель обязан в ближайший после начисления день для выплаты заработной платы, а пособие из Фонда - после поступления денежных средств на счет. При этом ГФС отмечает, что пособие по временной нетрудоспособности, начисленное после увольнения работника, не облагается единым взносом.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.02.2015 р. № 3931/6/99-99-17-03-01-15

...

Відповідно до абзацу другого пункту 10 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, зокрема, в період його тимчасової непрацездатності.

Якщо працівник звільняється за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП), то згідно зі статтею 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належить йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

У разі захворювання працівника, що звільняється за угодою сторін, напередодні звільнення у підприємства немає можливості провести з ним остаточний розрахунок, але це не позбавляє працівника права на оплату листка непрацездатності. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок (стаття 116 КЗпП).

Правове регулювання надання допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам здійснюється відповідно до норм Закону України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (далі – Закон № 77).

Статтею 19 розділу IV Закону № 77 визначено, що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності передбачені частиною другою статті 22 розділу IV Закону № 77, відповідно до якої допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Відповідно до частини першої статті 31 Закону № 77 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 22 Закону № 77).

Щодо оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності роботодавцем повідомляємо таке.

Працівнику, якого вже звільнено, необхідно надати листок непрацездатності, інакше підприємство не матиме підстав для нарахування та виплати лікарняних. У такому випадку оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності працівнику нарахують і виплатять не в день звільнення, а пізніше.

Допомога з Фонду буде виплачена тільки після надходження на окремий рахунок суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку. Підприємство після надходження коштів виплачує їх звільненому працівнику.

З огляду на зазначене, виплата лікарняних після дати звільнення працівника не порушує вимог статті 116 КЗпП, але виплатити нараховані лікарняні підприємство зобов'язане в найближчий після нарахування день для виплати заробітної плати, а допомогу з Фонду – після надходження грошей на рахунок.

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску регулюється виключно Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464).

Згідно з абзацом сьомим частини першої статті 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи, організації, які використовують найману працю, та органи, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності відповідно до законодавства для осіб, зазначених, зокрема, у пункті 11 частини першої статті 4 Закону № 2464.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених в абзаці сьомому частини першої статті 4 Закону № 2464, є, зокрема, суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до загальних положень Закону № 2464 страхувальники – це роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону № 2464 зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Після звільнення працівника підприємство не несе обов'язку страхувальника, а відповідно, і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

Голова І. Білоус

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter