X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О реагировании на запрос контролирующего органа

ГФС в письме от 21.06.2016 г. № 13614/6/99-99-14-03-03-15 разъясняет, что если по результатам анализа налоговой информации, полученной и содержащейся в базах данных органа ГФС, последний обнаруживает факты, свидетельствующие о нарушении налогоплательщиком законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, он направляет налогоплательщику запрос относительно такой информации с соблюдением требований п. 73.3 НКУ.

Налогоплательщики и другие субъекты информационных отношений обязаны представить информацию, определенную в запросе контролирующего органа, и ее документальное подтверждение в течение одного месяца со дня, следующего за днем ​​поступления запроса (если иное не предусмотрено НКУ).

Письмо субъекта информационных отношений, которое направляется на запрос контролирующего органа, должно содержать номер и дату запроса, на который предоставляется ответ и непосредственно запрашиваемую информацию.

В случае, если запрос составлен с нарушением требований, изложенных в абз. 1 и 2 п. 73.3 НКУ, налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять ответ на такой запрос.

Со своей стороны, отметим, что письменно ответить на письменный запрос необходимо в любом случае. Однако, если вы считаете, что запрос составлен с нарушениями, в письме необходимо перечислить  причины, по которым вы считаете такой запрос не отвечающим требованиям законодательства и указать, что необходимая информация непременно будет предоставлена на составленный в соответствии с требованиями НКУ запрос, в отведенные для этого законом сроки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 21.06.2016 р. № 13614/6/99-99-14-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] від [...] N [...] щодо надання консультації з питань направлення запитів контролюючими органами і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Стосовно питань 1, 2 листа від [...] N [...] про те, чи мають право посадові особи органів ДФС робити висновки про порушення платником податків вимог чинного законодавства без складання та оформлення належним чином акта перевірки, а також вказувати про це у запиті щодо надання пояснень та їх документального підтвердження, зазначаємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отримання податкової інформації та направлення запитів контролюючими органами регламентовано ст. 73 Кодексу та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" (далі - Порядок). Зокрема чітко визначено перелік підстав для направлення суб'єкту господарювання запиту про подання інформації, а також вимоги до його оформлення.

Так, відповідно до п. 73.3 ст. 73 Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про інформацію" податкова інформація - це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Кодексом.

Статтею 62 Кодексу визначено, що податковий контроль здійснюється шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення контролюючих органів.

Відповідно до статті 71 Кодексу інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 Кодексу для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

Таким чином, за наслідками аналізу податкової інформації, що отримана та міститься у базах даних органу ДФС, останній виявляє факти, які свідчать про порушення платником податків законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, і надсилає платнику запит щодо такої інформації із дотриманням вимог п. 73.3 ст. 73 Кодексу.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Кодексом).

Лист суб'єкта інформаційних відносин, що надсилається на запит контролюючого органу, повинен містити номер і дату запиту, на який надається відповідь, та інформацію, що запитується (п. 15 Порядку).

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому п. 73.3 ст. 73 Кодексу, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Голова Р. М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter