X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О заключении договора о признании электронных документов

В письме ГФС от 13.04.2016 г. № 8224/6/99-99-11-02-02-15 отмечается, что порядок заключения договора о признании электронных документов между налогоплательщиками и органами ГФС определен Инструкцией, утвержденной приказом ГНА Украины от 10.04.2008 г. № 233 (см. также приложение 1 к Инструкции - текст примерного договора).

Налогоплательщик заключает с органом ГФС по основному месту учета договор, предоставляющий право подавать электронные документы в любой орган ГФС, в котором такой плательщик находится на учете.

Для заключения договора налогоплательщик направляет в орган ГФС по основному месту учета такой договор в электронном виде средствами электронной связи в соответствии с утвержденным форматом (стандартом) с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством. После его проверки формируется первая квитанция о сохранении документа. По результатам рассмотрения договора плательщику направляется вторая квитанция.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания срока действия усиленных сертификатов открытых ключей. Если налогоплательщик представляет в орган ГФС новые усиленные сертификаты ЭЦП, договор считается пролонгированным до окончания срока действия новых усиленных сертификатов ключей.

Орган ГФС имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае непредоставления плательщиком нового усиленного сертификата (сертификатов) открытого ключа вместо отмененных или при изменении налогоплательщиком основного места регистрации.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 13.04.2016 р. № 8224/6/99-99-11-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо договору про визнання електронних документів і повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Подання податкових документів засобами телекомунікаційного зв'язку здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (із змінами та доповненнями) (далі – Закон № 851-IV), № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" та Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 р. за № 320/15011 (далі – Інструкція).

Відповідно до норм Закону № 851 електронний документообіг здійснюється на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.

Порядок укладання Договору про визнання електронних документів (далі – Договір) між платниками податків та контролюючими органами визначено Інструкцією.

Текст примірного Договору визначено у додатку 1 до Інструкції.

На сьогодні ДФС спрощено процес укладання Договору, а саме платником укладається один Договір з органом ДФС за основним місцем обліку, який надає право подавати електронні документи до будь-якого органу ДФС, в якому такий платник перебуває на обліку.

Відповідно до пункту 1 розділу II Інструкції платник податків здійснює формування та подання податкових документів в електронному вигляді відповідно до законодавства із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення формування податкових документів, засобу КЗІ, керуючись Інструкцією та Договором.

Договір в електронному вигляді платник податків надсилає засобами електронного зв'язку відповідно до затвердженого формату (стандарту) з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. На Договір накладаються посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб, що мають право підпису (керівника, бухгалтера, печатки (за наявності)), здійснюється шифрування документа в електронному вигляді та направлення його до органу ДФС за основним місцем обліку.

Після надходження Договору в електронному вигляді автоматизованою системою проводиться його розшифрування, здійснюються перевірки електронних цифрових підписів, відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту), наявності в системі чинного Договору при надходженні проекту нового Договору та даних директора, в особі якого укладається Договір, даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. За результатами таких перевірок формується перша квитанція про збереження документа.

За результатами розгляду Договору відповідним органом ДФС платнику направляється друга квитанція.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до органу ДФС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів.

Контролюючий орган має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни платником податків місця реєстрації (пункт 4 розділу 6 додатка 1 до Інструкції).

У разі якщо контролюючим органом в односторонньому порядку було розірвано відповідний договір, то такі дії можуть бути оскаржені до суду.

Додатково зазначаємо, що відповідно до абз. 3 п. 49.4 статті 49 Податкового кодексу України у разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документів платник податків, договір з яким розірвано, має право до складання нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами "а" і "б" пункту 49.3 цієї статті.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter