X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Относительно порядка уплаты административного сбора за регистрацию вещных прав на недвижимое имущество

В письме Минюста от 29.02.2016 г. № 1440/8/32-16 разъясняется несколько вопросов относительно порядка уплаты административного сбора за регистрацию вещных прав на недвижимое имущество.

Так, в частности, Минюст обращает внимание на то, что размеры административного сбора, подлежащего уплате за государственную регистрацию вещных прав, установлены ст. 34 Закона Украины от 01.07.2004 г. № 1952-IV "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений". При этом в соответствии с действующей редакцией данного закона независимо от сроков проведения государственной регистрации прав взимается исключительно административный сбор. Ранее же (до 1 января 2016 года) в случае регистрации вещных прав в сокращенные сроки заявителем осуществлялись два отдельных платежа: административный сбор и плата за сокращенные сроки предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав.

Также в комментируемом письме на основании норм Закона Украины от 06.09.2012 г. № 5203-VI "Об административных услугах" разъяснено, что плата за одну административную услугу – государственную регистрацию прав – взимается единоразово, независимо от множественности субъекта обращения – заявителя (заявителей), поскольку принимается одно заявление для проведения такой регистрации, а также государственным регистратором осуществляется единоразово комплекс действий, связанных с рассмотрением заявления, принятием решения и внесением сведений в Государственный реестр прав.

В то же время заявители не ограничены в праве обращаться за предоставлением административной услуги отдельно друг от друга. Например, в случае принадлежности недвижимого имущества на праве общей собственности нескольким лицам за проведением государственной регистрации прав могут обратиться как все совладельцы с одним заявлением для такой регистрации, так и каждый из совладельцев, подав отдельные заявления и необходимые для такой регистрации документы.

То есть в случае обращения каждого из совладельцев отдельно за проведением государственной регистрации прав административная услуга уже будет оказываться не единоразово всем совладельцам, а каждому отдельно и, соответственно, административный сбор уплачивается за каждую отдельную услугу.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства юстиції України від 29.02.2016 р. № 1440/8/32-16

Міністерство юстиції України з метою напрацювання єдиної практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у частині справляння адміністративного збору просить довести до відома органів державної реєстрації, утворених Міністерством юстиції України, та суб'єктів державної реєстрації, визначених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі – Закон), таку інформацію.

Відповідно до частини першої статті 34 Закону за державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

     за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 1 мінімальна заробітна плата;

2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів – 5 мінімальних заробітних плат;

     за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 10 мінімальних заробітних плат;

3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні – 1 мінімальна заробітна плата;

     за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальні заробітні плати;

     за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 5 мінімальних заробітних плат;

4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, – 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності;

5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, – 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

     за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, – 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

1. На відміну від чинних норм Закону, до 01 січня 2016 року заявник відповідно до статті 29 Закону (у редакції, що діяла до 01 січня 2016 року) сплачував адміністративний збір у відповідних розмірах, а також, у разі бажання провести державну реєстрацію прав у скорочені строки, відповідно до норм частини тринадцятої статті 15 Закону (у редакції, що діяла до 01 січня 2016 року) – плату за скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації прав.

Так, абзацом третім частини тринадцятої статті 15 Закону (у редакції, що діяла до 01 січня 2016 року) передбачалося, що Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлені скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмір плати за скорочення термінів надання таких послуг встановлювався Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 190 "Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки", що втратила чинність з 01 січня 2016 року).

Тобто заявником здійснювалися два окремі платежі, такі як адміністративний збір та плата за скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації прав.

У свою чергу, як зазначалося вище, з 01 січня 2016 року Закон передбачає виключно таку плату за проведення державної реєстрації прав, як адміністративний збір.

При цьому слід звернути увагу, що частина четверта статті 34 Закону містить перелік осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до чинних норм Закону незалежно від строків проведення державної реєстрації прав справляється виключно адміністративний збір. При цьому Закон у частині звільнення від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації прав не містить будь-яких виключень залежно від строків проведення такої реєстрації.

2. Відповідно до статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо) (частини перша та п'ята цього Закону).

Особливість адміністративного збору як обов'язкового платежу, встановленого законом, полягає не у сплаті власником певної плати за володіння, користування чи розпоряджання майном, а саме в оплаті адміністративних послуг, які надаються певним уповноваженим відповідно до закону суб'єктом.

Відповідно до норм Закону за надання такої адміністративної послуги як проведення державної реєстрації прав справляється адміністративний збір, про що зазначалося вище.

При цьому одна адміністративна послуга може надаватися як за зверненням одного суб'єкта-заявника, так і за зверненням декількох суб'єктів-заявників.

Враховуючи вищенаведені положення Закону України "Про адміністративні послуги", плата за одну адміністративну послугу – державну реєстрацію прав справляється одноразово, незалежно від множинності суб'єкта звернення – заявника (заявників), оскільки приймається одна заява для проведення такої реєстрації, державним реєстратором здійснюється одноразово комплекс дій, пов'язаних із розглядом заяви, прийняттям рішення та внесенням відомостей до Державного реєстру прав.

Водночас законодавство у сфері державної реєстрації прав у разі наявності множинності суб'єкта звернення – заявника не обмежує таких суб'єктів звертатися за наданням адміністративної послуги окремо один від одного. Наприклад, у разі належності нерухомого майна на праві спільної власності декільком особам за проведенням державної реєстрації прав можуть звернутися як усі співвласники з однією заявою для такої реєстрації, так і кожен із співвласників окремо один від одного, відповідно подавши окремі заяви та необхідні для такої реєстрації документи.

Тобто у разі звернення кожного із співвласників окремо за проведенням державної реєстрації прав адміністративна послуга вже буде надаватися не одноразово для усіх співвласників, а для кожного окремо, й відповідно сплачується адміністративний збір за кожну окрему послугу.

Виходячи з вищенаведеного, Закон у статті 34 передбачає, що за державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter