X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке и сроках перечисления части чистой прибыли на выплату дивидендов государственными предприятиями

В данном письме от 24.05.2016 г. № 31-24020-22-10/14711 Минфин рассмотрел особенности налогообложения предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и отмечает, что правовые основы управления объектами государственной собственности регулируются положениями Закона Украины от 21.09.2006 г. № 185-V "Об управлении объектами государственной собственности".

Этим законом определено, что хозяйственная организация, в уставном капитале которой есть корпоративные права государства, по итогам календарного года обязана направить часть чистой прибыли на выплату дивидендов согласно порядку, утвержденному КМУ.

Хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (частей, паев) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, часть государства в которых составляет 100 %, платят дивиденды непосредственно в госбюджет в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, в размере базовых нормативов отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов, но не менее 30 %, пропорционально размеру государственной части (акций, паев) в уставных капиталах хозяйственных обществ, акционером которых является государство, владеющее контрольным пакетом акций в них.

Постановлением КМУ от 23.03.2016 г. № 228 утвержден базовый норматив отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году (далее - базовый норматив) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в размере 75 %, для публичного акционерного общества "Укргидроэнерго" - в размере 30 %.

На сумму дивидендов, начисленных на государственную долю, несвоевременно выплаченных вышеуказанными хозяйственными обществами, начисляется пеня из расчета двойной учетной ставки НБУ от суммы недоплаты, рассчитанной за каждый день просрочки платежа начиная со следующего дня после наступления срока платежа и по день уплаты включительно.

Хозяйственные общества, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном согласно базовым нормативам отчисления части прибыли, но не менее 30 % до 1 июля года, следующего за отчетным.

Минфин отмечает, что контроль за поступлением части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений) закреплен за ГФС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства фінансів України від 24.05.2016 р. № 31-24020-22-10/14711

Міністерство фінансів розглянуло лист Державної фіскальної служби від 16.05.2016 р. № 1394/4/99-99-07-01-02-13 щодо особливостей оподаткування підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та повідомляє.

Правові основи управління об'єктами державної власності регулюються положеннями Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V "Про управління об'єктами державної власності" (далі – Закон № 185).

Частиною 5 статті 11 Закону № 185 встановлено, що господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно до розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 228 затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році (далі – базовий норматив) господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 75 відсотків, для публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" – у розмірі 30 відсотків.

Дивіденди сплачуються до загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 21010500 "Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності".

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами доходів і зборів нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

Частина чистого прибутку сплачується до загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 21010100 "Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань).

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 контроль за справлянням надходжень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, закріплено за Державною фіскальною службою.

Враховуючи викладене, Державній фіскальній службі необхідно керуватись законодавством та забезпечити надходження до державного бюджету, належних державі як власнику коштів, в повному обсязі.

Перший заступник міністра О. Маркарова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter