X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
В целях отнесения операций к контролируемым рассматривается резидентность самого контрагента, а не его участников

Письмом ГФС от 04.09.2015 г. № 18915/6/99-99-19-02-02-15 доводится до сведения налогоплательщиков, что Законом Украины от 15.07.2015 г. № 609-VIII, вступившим в силу 13 августа 2015 года, внесены изменения в ст. 39 НКУ, которыми в частности, пересмотрены критерии определения контролируемых операций. Теперь, исходя из требований этой статьи, следует, что:

  • операции с нерезидентом - несвязанным лицом не признаются контролируемыми, если нерезидент не является резидентом государства из утвержденного КМУ перечня государств с низкой налоговой юрисдикцией, независимо от того, что участником такого нерезидента является резидент государства, включенного в перечень;
  • в случае приобретения товаров, необоротных активов, работ и услуг у нерезидента - несвязанного лица, государство резидентства которого не включено в перечень государств с низкой налоговой юрисдикцией, требование относительно корректировки финансового результата налогового (отчетного) периода в соответствии с п.п. 140.5.4 п. 140.5 cт. 140 НКУ не применяется независимо от того, что участник такого нерезидента является резидентом государства, включенного в указанный перечень.

Напомним, что с 16 сентября 2015 года действующим является Перечень, утвержденный распоряжением КМУ от 06.09.2015 г. № 977-р.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.2015 р. № 18915/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо особливостей оподаткування податком на прибуток операцій з нерезидентами і повідомляє.

Як зазначено у листі, товариство є платником податку на прибуток та здійснює господарські операції з нерезидентом – непов'язаною особою зареєстрованим у державі, яка не включена до переліку держав, зазначеного у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), при цьому учасником такого нерезидента є резидент держави із вказаного переліку.

Верховною Радою України 15 липня 2015 року прийнято Закон України № 609-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" (далі – Закон № 609), що набрав чинності з 13 серпня 2015 року, яким вносяться зміни до ст. 39 Кодексу та передбачається, зокрема, перегляд критеріїв визначення контрольованих операцій.

Так, з урахуванням змін, унесених Законом № 609, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, операції з нерезидентом – непов'язаною особою не визнаються контрольованими, якщо нерезидент не є резидентом держави із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, незалежно від того, що учасником такого нерезидента є резидент держави, включеної до переліку.

Згідно з пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів (в тому числі нерезидентів – пов'язаних осіб), що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 Кодексу; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

Таким чином, у разі придбання товарів, необоротних активів, робіт та послуг у нерезидента – непов'язаної особи, держава резидентства якого не включена до переліку держав з низькою податковою юрисдикцією, вимога щодо коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не застосовується незалежно від того, що учасник такого нерезидента є резидентом держави, включеної до зазначеного переліку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter