X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.11.2015
Критерии отнесения контрагентов к таким, операции с которыми признаются контролируемыми

ГФС в письме от 14.09.2015 г. № 19545/6/99-99-19-02-02-15 напоминает, что Законом Украины от 15.07.2015 г. № 609-VIII, вступившим в силу 13 августа 2015 года, пересмотрены критерии определения контролируемых операций.

Определено, что неконтролируемые операции - это любые хозяйственные операции, не предусмотренные п.п. 39.2.1.1, 39.2.1.2 и 39.2.1.5 п. 39.2.1 ст. 39 НКУ, которые осуществляются между несвязанными лицами.

В то же время хозяйственные операции признаются контролируемыми, если одновременно выполняются следующие условия:

 • годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 50 млн грн. (за вычетом непрямых налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год;
 • объем таких хозяйственных операций налогоплательщика с каждым контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 5 млн грн. (за вычетом непрямых налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год.

Контролируемыми операциями являются:

 • хозяйственные операции сторон (стороны) таких операций, которые осуществляются налогоплательщиками со связанными лицами - нерезидентами;
 • хозяйственные внешнеэкономические операции по продаже товаров через комиссионеров – нерезидентов;
 • хозяйственные операции, одной из сторон которых является нерезидент, зарегистрированный в государстве (на территории), которое включено в перечень государств (территорий), утвержденный КМУ.

Таким образом, если одной из сторон хозяйственной операции является нерезидент - не связанное лицо, который зарегистрирован в государстве (на территории), не включенном в перечень государств (территорий), утвержденный КМУ, такие операции не являются контролируемыми.

Если хозяйственные операции будут осуществлены резидентом со связанным лицом - нерезидентом или комиссионером - нерезидентом либо нерезидентом, зарегистрированным в государстве (на территории), которое включено в перечень государств (территорий), утвержденный КМУ, такие операции будут признаваться контролируемыми.

Если в цепи хозяйственных операций между налогоплательщиком и его связанным лицом - нерезидентом, предусмотренных п.п. 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3, право собственности на предмет такой операции, прежде чем перейти от налогоплательщика к связанному лицу - нерезиденту (в случае экспортных операций) или прежде чем перейти от связанного лица - нерезидента к налогоплательщику (в случае импортных операций) переходит к одному или нескольким несвязанным лицам, такая операция для целей обложения налогом на прибыль предприятий считается контролируемой между налогоплательщиком и его связанным лицом - нерезидентом, если несвязанные лица:

 • не выполняют в такой совокупности операций существенные функции, связанные с приобретением (продажей) товаров (работ, услуг), между связанными лицами;
 • не используют в такой совокупности операций существенные активы и/или не принимают на себя существенные риски для организации приобретения (продажи) товаров (работ, услуг) между связанными лицами.

При этом под существенными функциями и активами понимают функции, которые связанные лица не могли бы выполнить самостоятельно в своей обычной деятельности без привлечения других лиц и использования активов таких лиц. Под существенными рисками понимают риски, принятие которых является обязательным для деловой практики таких операций.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 14.09.2015 р. № 19545/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо окремих питань застосування трансфертного ціноутворення і повідомляє.

До запитань 1 – 4.

Верховною Радою України 17 липня 2015 року прийнято Закон України № 609 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" (далі – Закон № 609), яким внесено зміни, зокрема, до ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Законом № 609 змінено критерії, відповідно до яких операції визначаються контрольованими.

Так, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, господарські операції визнаються контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова – обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

До запитань 5 – 6.

Відповідно до пп 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, якщо однією із сторін господарської операції є нерезидент – не пов'язана особа, який зареєстрований у державі (на території), що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, такі операції не є контрольованими.

До запитання 7.

Відповідно до пп 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, у разі якщо господарські операції будуть здійснені резидентом з пов'язаною особою – нерезидентом або комісіонером – нерезидентом або нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, такі операції визнаватимуться контрольованими.

До запитання 8.

Відповідно до пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов'язаною особою – нерезидентом, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов'язаної особи – нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов'язаної особи – нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох непов'язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов'язаною особою – нерезидентом, якщо ці непов'язані особи:

 • не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;
 • не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.

Для цілей пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter