X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.10.2017

ВОПРОС: По каким ставкам должны уплачивать местные налоги и сборы субъекты хозяйствования в объединенных территориальных громадах, если до объединения каждый совет принял свои ставки?

ГУ ГФС в Донецкой области в индивидуальной налоговой консультации от 21.09.2017 г. № 2012/ІПК/05-99-12-04-14 отвечает на следующий вопрос: "Планируется объединение городского совета и других сельских (поселковых) советов в новосозданный совет. До объединения каждый совет имел свое решение об установлении местных налогов и сборов, которые вступают в действие с 01.01.2018 г. Новосозданный совет принимает и обнародует решение до 15.07.2018. Согласно п.п. 12.3.4 НКУ, решение вступает в силу с 01.01.2019 г. По каким ставкам должны уплачивать местные налоги и сборы субъекты хозяйствования в 2018 году: по тем, которые были приняты каждым отдельным советом, или по минимальным ставкам?"

Согласно п.п. 12.3.5 НКУ, в случае если сельский (поселковый, городской, объединенных территориальных громад), не принял решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов, данные налоги до принятия решения взимаются исходя из применения их минимальных ставок, а плата за землю взимается с применением ставок, действовавших до 31 декабря года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение платы за землю.

После прекращения полномочий сельских, поселковых, городских советов, избранных объединившимися территориальными громедами, их исполнительных комитетов, сельского головы, который единолично выполнял функции исполнительного органа сельского совета территориальной громады, вошедшей в объединенную территориальную громаду, изданные ими нормативно-правовые акты, невыполненные акты индивидуального действия сохраняют силу на соответствующих территориях и для соответствующих лиц.

Сельский, поселковый, городской совет, избранный объединенной территориальной громадой, его исполнительный комитет могут вносить изменения, признавать утратившими силу или отменять акты соответствующих органов местного самоуправления и должностных лиц.

Таким образом, местные налоги и сборы взимаются в соответствии с решениями, принятыми сельскими, поселковыми, городскими советами на соответствующих территориях и для соответствующих лиц до следующего бюджетного периода.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Донецькій області від 21.09.2017 р. № 2012/ІПК/05-99-12-04-14

Головне управління ДФС у Донецькій області розглянуло лист Ради щодо визначення ставок оподаткування місцевих податків і зборів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Міська рада проінформувала, що відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 05.02.2015 № 157-VIII (далі Закон № 157) планується об'єднання міської ради та інших сільських (селищних) рад в новостворену раду. До об'єднання кожна рада мала своє рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, які вступають у дію з 01.01.2018. Новостворена рада приймає та оприлюднює рішення до 15.07.2018. Згідно з підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу рішення вступає в силу з 01.01.2019.

Міська рада запитує:

- за якими ставками повинні сплачувати місцеві податки і збори суб'єкти господарювання у 2018 році: за тими, що були прийняті кожною окремою радою або за мінімальними ставками.

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені статтею 7 Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

Приписами підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Згідно з підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Нормами статті 3 Закону № 157 визначено, що об'єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об'єднаною територіальною громадою.

У разі об'єднання всіх територіальних громад одного району в одну об'єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об'єднаної територіальної громади, а пов'язані з таким майном права та обов'язки належать об'єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об'єднаною територіальною громадою.

Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов'язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об'єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою.

Відповідно до статті 8 Закону № 157 після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об'єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об'єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об'єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому цієї частини.

Таким чином, місцеві податки і збори справляються відповідно рішень, прийнятих сільськими, селищними, міськими радами на відповідних територіях та для відповідних осіб до наступного бюджетного періоду.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter