АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Применение положений международных договоров при удержании налога на доходы нерезидентов с выплат по договору на брокерские услуги

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.09.2017 г. № 2066/6/99-99-15-02-02-15/ІПК напоминает, что в перечень доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины включаются, в частности доходы в виде брокерского, комиссионного или агентского вознаграждения, полученного от резидентов или постоянных представительств других нерезидентов относительно таких услуг, предоставленных нерезидентом или его постоянным представительством на территории Украины в пользу резидентов (п.п. "й" п.п. 141.4.1 НКУ).

При этом ключевым условием для налогообложения такого дохода является осуществление фактических выплат брокерского, комиссионного или агентского вознаграждения относительно брокерских, комиссионных или агентских услуг.

Таким образом, доходы нерезидента в виде брокерского, комиссионного или агентского вознаграждения, полученного от резидента за выполненные брокерские, комиссионные или агентские услуги в пользу данного резидента, подлежат налогообложению в соответствии с требованиями п.п. 141.4.2 НКУ, если иное не установлено правилами международного договора, независимо от места предоставления нерезидентом указанных услуг.

Если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, нежели предусмотренные НКУ, согласно п. 3.2 ст. 3 НКУ применяются правила международного договора, процедура применения которых установлена ст. 103 НКУ.

На основании п. 103.2 НКУ, лицо (налоговый агент) вправе самостоятельно применить освобождение от налогообложения или уменьшенную ставку налога, предусмотренную соответствующим международным договором Украины на время выплаты дохода нерезиденту, если такой нерезидент является бенефициарным (фактическим) получателем (владельцем) дохода и является резидентом страны, с которой заключен международный договор Украины.

Согласно п. 103.4 НКУ, основанием для освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины является представление нерезидентом лицу (налоговому агенту), которое выплачивает ему доходы, справки (или ее нотариально заверенной копии), подтверждающей, что нерезидент является резидентом страны, с которой заключен международный договор Украины, а также других документов, если это предусмотрено международным договором Украины.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.09.2017 р. № 2066/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо утримання податку на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Як зазначено у листі, резидент придбаває у нерезидента брокерські послуги, які надаються за межами митної території України.

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначене поняття доходу з джерелом походження з України, яким вважається будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Згідно з пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

До таких доходів нерезидента включаються, зокрема доходи у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів (пп. "й" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

При цьому ключовою умовою для оподаткування такого доходу є здійснення фактичних виплат брокерської, комісійної або агентської винагороди стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг.

Отже, доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидента за виконані брокерські, комісійні або агентські послуги на користь такого резидента, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).

В Україні застосування зазначених процедур регламентоване положеннями ст. 103 Кодексу.

Відповідно до положень п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Згідно з п. 103.4 ст. 103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі – довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация