X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Штраф за неоприходование (несвоевременное оприходывание) через РРО сумм, полученных по договору комиссии комиссионером - единщиком

ГУ ГФС в г.Киеве в индивидуальной налоговой консультации от 11.10.2017 г. № 2219/ІПК/26-15-12-04-18 разъясняет, что если плательщик единого налога осуществляет деятельность на основании договора комиссии, расчеты между комиссионером и комитентом производятся на основании условий, указанных в договоре комиссии, при этом комиссионер включает в состав дохода сумму комиссионного вознаграждения за совершенную сделку.

Комиссионер во время осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме с применением РРО при продаже товаров комитента (полученных по договору комиссии) должен своевременно (в день получения наличных средств) и в полной сумме оприходовать наличные средства на основании фискальных отчетных чеков ("Z"-отчет) в Книге учета расчетных операций.

Если это не будет сделано, то по решению контролирующих органов применяется штраф в соответствии с требованиями абз. 3 ч. 1 ст. 1 Указа Президента Украины от 12.06.95 г. № 436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличных денежных средств" в пятикратном размере неоприходованной суммы.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 11.10.2017 р. № 2219/ІПК/26-15-12-04-18

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку за ставкою 5 %. Товариство запитує, що є доходом такого платника у разі діяльності за договором комісії та як здійснювати оприбуткування готівкових коштів.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

У відповідності до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Згідно із п. 292.4 ст. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Статтею 1011 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, із змінами та доповненнями (далі – Цивільний кодекс), передбачено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (ст. 1013 Цивільного кодексу).

У відповідності до ст. 1022 Цивільного кодексу після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

Таким чином, якщо платники єдиного податку здійснюють діяльність на підставі договору комісії, розрахунки між комісіонером та комітентом провадяться на підставі умов, які зазначені у договорі комісії, при цьому комісіонер включає до складу доходу суму комісійної винагороди за вчинений правочин.

Відповідно до абзацу 21 п. 1.2 глави 1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (далі – Положення № 637), оприбуткування готівки – проведення підприємством і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Так, згідно з п. 2.6 Положення № 637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Таким чином, відповідно до п. 2.6 глави 2 Положення № 637 платник податків при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням РРО при продажу товарів комітента (отриманих від нього за договором комісії), має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковувати готівкові кошти на підставі фіскальних звітних чеків ("Z" – звітів) у книзі обліку розрахункових операцій.

У разі недотримання при здійсненні своєї діяльності п. 2.6 глави 2 Положення № 637 за рішенням контролюючих органів застосовуються штрафні (фінансові) санкції згідно з вимогами абзацу третього частини першої ст. 1 Указу "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.95 № 436/95.

Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter