X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Учет дивидендов по инвестиционным сертификатам при определении объекта налогообложения налогом на прибыль

ГФС в висьме от 09.10.2015 г. № 21478/6/99-99-19-02-02-15 разъясняет, что в случае получения доходов в виде дивидендов по инвестиционным сертификатам от компании по управлению активами, действующей от собственного имени, в интересах и за счет паевого инвестиционного фонда, общество, которое в соответствии с правилами, определенными разделом III НКУ, осуществляет корректировку финансового результата до налогообложения, уменьшает финансовый результат до налогообложения на сумму дивидендов (п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 НКУ) начисленных в его пользу компанией по управлению активами при условии, что такая компания является плательщиком налога на прибыль.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 09.10.2015 р. № 21478/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування пп. 140.4.1 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі отримання доходів у вигляді дивідендів за інвестиційними сертифікатами від компанії з управління активами, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок пайового інвестиційного фонду, і повідомляє.

Відповідно до п. 8 ст. 1 Закону України від 5 липня 2012 року № 5080-VI "Про інститути спільного інвестування" (далі – Закон) інвестиційний сертифікат – цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду (п. 4 ст. 42 Закону).

Дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п. 20 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 (далі – П(С)БО 15), дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Дохід у вигляді дивідендів належить до інших фінансових доходів і визнається у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, згідно з положеннями розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Крім того, відповідно до положень пп. 140.4.1 п. 140.1 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку.

З огляду на викладене, товариство, яке відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу здійснює коригування фінансового результату до оподаткування, зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих дивідендів, які підлягають виплаті на його користь компанією з управління активами за умови, що така компанія є платником податку на прибуток.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter