X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Уплаченная в адрес нерезидента сумма неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств может рассматриваться как прочие доходы нерезидента

ГУ ГФС в Николаевской области в индивидуальной налоговой консультации от 09.11.2017 г. № 2571/ІПК/10/14-29-12-12-19 разъясняет, что уплаченная в адрес нерезидента сумма неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение договорных обязательств рассматривается как прочие доходы (п.п. "й" п.п. 141.4.1 НКУ) и, соответственно, подлежит налогообложению по ставке 15 % согласно п.п. 141.4.2 НКУ.

Обращаем внимание, что данный вывод неоднозначен, поскольку в перечне доходов этот вид четко не определен. Хотя, по сути, к прочим доходам можно отнести любую выплату дохода.

Ранее ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 17.08.2016 г. № 18414/10/26-15-14-06-04-29 разъясняла, что уплату пени в пользу нерезидента за неисполнение денежного обязательства украинским субъектом хозяйствования по контракту поставки товаров (работ, услуг) нельзя считать получением прочих доходов от деятельности нерезидента на территории Украины, поскольку нерезидент не совершает никаких действий или операций, приводящих к начислению пени и штрафных санкций. Соответственно пеня, штрафы и неустойки не могут быть отнесены к доходам от деятельности на территории Украины с целью обложения налогом на репатриацию доходов нерезидента.

Следуя логике специалистов ГУ ГФС в г. Киеве, можно сделать вывод о том, что уплата любых штрафных санкций в понимании п. 141.4 ст. 141 НКУ не является налогооблагаемым доходом, поскольку нерезидент не совершает никаких действий, приводящих к их начислению. То есть это должно было быть применимо не только к импортным (экспортным) контрактам на поставку товаров (работ, услуг), но и к договорам других видов, в частности к кредитным.

Таким образом, сегодня мнения специалистов налоговых органов отличаются кардинально. При этом ГФС своего мнения по данному поводу до сих пор не высказала.

Поэтому во избежание споров с налоговыми органами при перечислении в адрес нерезидента любого рода штрафных санкций за неисполнение каких-либо договорных обязательств (невзирая на вид договора) вопрос налогообложения этих сумм как дохода нерезидента в соответствии с требованиями п. 141.4 ст. 141 НКУ необходимо решать отдельно в каждом конкретном случае, направляя соответствующий запрос в ГФС.

  Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС У Миколаївській області від 09.11.2017 р. № 2571/ІПК/10/14-29-12-12-19

Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист [...] щодо оподаткування нарахованої нерезидентом неустойки за невиконання договірних та платіжних зобов'язань та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (далі - ПКУ), повідомляє таке.

Цивільно-правова відповідальність є однією з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав та обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, котра передбачена нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та інших актів цивільного законодавства.

З урахуванням статей 546, 549 ЦКУ, статті 230 Господарського кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до частини першої статті 549 ЦКУ - неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Формами неустойки є штраф і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (частина 2 статті 549 ЦКУ). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина 3 статті 549 ЦКУ).

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.

Відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними пунктом 141.4 статті 141 ПКУ. Зокрема, підпунктом 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ передбачено оподаткування інших доходів від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Враховуючи, що підставою для застосування неустойки (штрафу і пені) є невиконання або неналежне виконання зобов'язань боржника, пов'язаних із здійсненням ним господарських відносин, то неустойка (штраф і пеня) розглядається як інші доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, та підлягають оподаткуванню в порядку і за ставками, визначеними статтею 141 ПКУ.

Відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (підпункт 52.2 статті 52 ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter