X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Имеющиеся в учете основные средства стоимостью менее 6 000 грню не нужно исключать из состава основных средств

Начиная с 1 сентября 2015 года к основным средствам могут быть отнесены материальные активы, предназначенные для использования в хозяйственной деятельности, со сроком полезного использования более одного года с даты ввода в эксплуатацию и стоимостью, превышающей 6 000 гривен.

Поскольку Закон обратной силы не имеет, все материальные активы, отнесенные для целей налогового учета к основным средствам согласно стоимостными ограничениями на дату их приобретения (введение в эксплуатацию), не требуют исключения из состава основных средств.

Эти средства остаются в составе основных средств при осуществлении налогового учета до полной их амортизации до уровня ликвидационной стоимости.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.11.2015 р. N 23971/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення граничної вартості малоцінних необоротних матеріальних активів і повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) амортизація це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Законом України від 17 липня 2015 року N 655-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" (далі - Закон N 655) змінено граничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до основних засобів при здійсненні податкового обліку.

Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу з 01.09.2015 (дата набрання чинності Законом N 655) до основних засобів можуть бути віднесені матеріальні активи, призначені для використання в господарській діяльності, з терміном корисного використання більше одного року з дати введення в експлуатацію та вартістю, яка перевищує 6000 гривень.

При цьому основними засобами є матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Слід зазначити, що Закон не має зворотної сили, тому всі матеріальні активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн., віднесені для цілей податкового обліку до основних засобів згідно з вартісними обмеженнями на дату їх придбання (введення в експлуатацію), не потребують виключення зі складу основних засобів на дату набрання чинності Законом N 655. Такі засоби залишаються у складі основних засобів при здійсненні податкового обліку до повної їх амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter