X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
20.11.2017

Обложение НДС операций поставки отдельных компонентов программной продукции

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 10.11.2017 г. № 2584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет некоторые вопросы обложения НДС операций по поставке программной продукции или ее компонентов.

Пунктом 261 подр. 2 разд. XX НКУ определено, что для операций по поставке программной продукции временно, с 01.01.2013 г. до 01.01.2023 г. введен льготный режим обложения НДС, согласно которому освобождаются от обложения налогом операции по поставке программной продукции, к которой относятся:

  • результат компьютерного программирования в виде операционной системы, системной, прикладной, развлекательной и/или учебной компьютерной программы (их компонентов), а также в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов;
  • криптографические средства защиты информации.

Если вследствие поставки услуг, связанных с программной продукцией, происходят какие-либо изменения в такой программной продукции (в т.ч. обновление, усовершенствование, модернизация и исправление ошибок), то они рассматриваются как операции по поставке отдельных компонентов (элементов) программной продукции и освобождаются от обложения НДС в соответствии с 261 подр. 2 разд. XX НКУ.

Такой режим освобождения распространяется не на лиц, а на операции. На всех этапах в ряде поставок программной продукции операции по данной поставке освобождаются от обложения НДС.

Если техническая поддержка (установка, настройка, тестирование, выявление и устранение недостатков) программной продукции (компьютерных программ), которая осуществляется ее производителем, является составляющей частью поставки программной продукции, то операции по поставке данной продукции освобождаются от обложения НДС.

В случае если услуги по технической поддержке (установка, настройка, тестирование, выявление и устранение недостатков) программной продукции (компьютерных программ) не входят в состав стоимости программной продукции и поставляются не ее производителями, то они облагаются НДС по основной ставке.

Операции по поставке отдельных компонентов программной продукции, на основании или с помощью которых создается определенная программная продукция или которые могут действовать как самостоятельные компьютерные программы, освобождаются от обложения НДС.

Операции по поставке услуг (выполнению работ) по разработке программной продукции или ее компонентов, если исполнители услуг (работ) не приобретают права собственности на данную программную продукцию в процессе ее создания, а по завершении выполнения таких услуг (работ) право собственности на готовую программную продукцию (ее компоненты) приобретет заказчик, облагаются НДС.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.11.2017 р. № 2584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції (компонентів програмної продукції) і послуг, пов'язаних із такою продукцією, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування податком операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Відповідно до Законів України від 23 березня 2000 року № 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та від 23 грудня 1993 року № 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Компонентами комп'ютерної програми є частини програмного забезпечення, які можуть бути частинами (модулями), на основі або за допомогою яких створюється певна програма, та/або діяти як самостійні комп'ютерні програми.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 № 536 (далі – УПК № 536), крім положень УПК № 536, якими визначено порядок оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що був чинний до 01.01.2015.

Щодо питання 1

У разі якщо внаслідок постачання послуг, пов'язаних із програмною продукцією, відбуваються будь-які зміни у такій програмній продукції (у т. ч. оновлення, удосконалення, модернізація та виправлення помилок), то такі операції для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання окремих компонентів (елементів) програмної продукції та звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

При цьому режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється не на осіб, а на операції. Не має значення кількість етапів постачання програмної продукції від особи, яка її створила, до останнього покупця (споживача), якщо на цих етапах відбувається перехід права власності на програмну продукцію (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності). На всіх етапах в ланцюгу постачань програмної продукції операції з такого постачання звільняються від оподаткування ПДВ.

Щодо питання 2, 3

У разі якщо технічна підтримка (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм), що здійснюється її виробником, є складовою постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У разі якщо послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції та постачаються не її виробниками, то вони оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Щодо питання 4

Операції з постачання окремих компонентів програмної продукції, на основі або за допомогою яких створюється певна програмна продукція, або які можуть діяти як самостійні комп'ютерні програми, звільняються від оподаткування ПДВ.

Щодо питання 5

Операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці таких послуг (робіт) не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter