X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Поступления по договору комиссии в пользу комитента не учитываются при расчете критерия 20 млн грн. для неприменения корректировок финансового результата

ГФС в письме от 19.10.2015 г. № 21976/6/99-99-19-02-02-15 отмечает, что для определения объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности в части учтенных доходов, расходов и финансового результата до налогообложения. Согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ прибыль предприятия определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), отраженного в финансовой отчетности на разницы, возникающие согласно разделу III НКУ.

Налогоплательщики, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом непрямых налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета за последний годовой отчетный (налоговый) период, не превышает 20 млн грн., объект налогообложения могут определять без корректировки финансового результата до налогообложения (кроме корректировки отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет. Такой налогоплательщик имеет право принять решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все разницы (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет), определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ.

В годовой доход от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, включаются доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), прочие операционные доходы, финансовые доходы и другие доходы. Не признаются доходами в том числе суммы поступлений по договору комиссии, агентскому и другим аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т. п.

Таким образом, при расчете критерия годового дохода в 20 млн грн. с целью неприменения корректировок финансового результата до налогообложения при осуществлении плательщиком операций по договору комиссии суммы поступлений по такому договору в пользу комитента не учитываются. В этом случае комиссионер включает в состав годового дохода сумму комиссионного вознаграждения, которое уплачивается по договору комиссии.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.10.2015 р. № 21976/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо складу доходів комісіонера при визначенні фінансового результату до оподаткування, ДФС повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу.

До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Відповідно до ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Згідно з п. 5 П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99 № 290, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами, в тому числі, такі надходження від інших осіб (пп. 6.2 п. 6 П(С)БО 15), зокрема, сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

Таким чином, при розрахунку критерію річного доходу у двадцять мільйонів гривень з ціллю визначення права на непроведення коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці відповідно до положень пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу при здійсненні платником операцій за договором комісії суми надходжень за таким договором на користь комітента не враховуються. У цьому випадку комісіонер включає до складу річного доходу суму комісійної винагороди, що сплачується за договором комісії.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter