X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
19.11.2015
Составление налоговой накладной на сумму превышения себестоимости сельхозпродукции над договорной стоимостью ее реализации

ГФС в письме от 28.10.2015 г. № 22781/6/99-95-42-01-16-01 разъясняет, что в соответствии с абз. 2 п. 188.1 ст. 188 НКУ, в частности, база обложения НДС операций поставки самостоятельно изготовленных товаров/услуг не может быть ниже их себестоимости. Обложение НДС операций поставки собственной сельскохозяйственной продукции в течение года осуществляется предприятием на основании плановых показателей, которые определяются при составлении сводного плана на текущий год.

Фактическую себестоимость произведенной сельскохозяйственной продукции предприятие определяет в конце года в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных предприятий, утвержденными приказом Министерства аграрной политики Украины от 18.05.2001 г. № 132. Продукция собственного производства текущего года включается в расходы по плановой себестоимости с корректировкой ее в конце года до уровня фактических расходов.

Если плательщик определяет плановую себестоимость сельскохозяйственной продукции и при поставке такой продукции ее договорная стоимость меньше, чем плановая себестоимость, то он дополнительно составляет налоговую накладную на сумму превышения плановой себестоимости продукции над ее договорной стоимостью (с типом причины "17"), которая регистрируется в ЕРНН.

После определения фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции собственного производства налоговые обязательства, которые были определены при поставке такой продукции, должны быть откорректированы.

Расчет корректировки составляется к налоговой накладной:

  • в сторону увеличения - на сумму превышения фактической себестоимости над плановой, если фактическая себестоимость окажется больше плановой;
  • в сторону уменьшения - на сумму превышения плановой себестоимости над фактической, если фактическая себестоимость окажется меньше плановой.

Налоговые накладные, составленные на сумму превышения себестоимости (плановой/фактической) над договорной стоимостью поставленной сельскохозяйственной продукции собственного производства, включаются в состав налоговых обязательств по НДС и отражаются в налоговой декларации, согласно которой осуществляются расчеты с бюджетом. При этом такие налоговые накладные не дают права покупателю сельскохозяйственной продукции - налогоплательщику на увеличение налогового кредита.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22781/6/99-95-42-01-16-01

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку складання підприємством податкової накладної на суму перевищення фактичної собівартості сільськогосподарської продукції над договірною вартістю реалізації продукції і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість (далі – ПДВ) та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Оподаткування ПДВ операцій з постачання власної сільськогосподарської продукції протягом року проводиться підприємством виходячи з вартості такої продукції, обрахованої на підставі планових показників, які визначаються при складанні зведеного плану на поточний рік.

Фактичну собівартість власно виробленої сільськогосподарської продукції підприємство визначає в кінці року відповідно до Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132 (далі – Методичні рекомендації № 132).

Відповідно до пункту 6.1 Методичних рекомендацій № 132 фактична собівартість продукції (робіт та послуг) в сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця.

Крім того, Методичними рекомендаціями № 132 визначено, що продукція власного виробництва поточного року відноситься на витрати за плановою собівартістю з коригуванням її в кінці року до рівня фактичних витрат.

Враховуючи зазначене, сільськогосподарське підприємство при здійсненні операцій з постачання власно виробленої сільськогосподарської продукції визначає податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної вартості такої сільськогосподарської продукції та складає за такою операцією податкову накладну, яку реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надає покупцю на його вимогу.

Якщо платник податку визначає планову собівартість сільськогосподарської продукції і при постачанні такої продукції її договірна вартість є меншою, ніж планова собівартість, то платник податку додатково складає податкову накладну на суму перевищення планової собівартості продукції над її договірною вартістю (з типом причини "17"), яка підлягає реєстрації в ЄРПН.

Після визначення фактичної собівартості власно виробленої сільськогосподарської продукції, податкові зобов'язання, які були визначені при постачанні такої продукції, мають бути відкориговані шляхом складання розрахунку коригування до податкових накладних, які були складені протягом зазначеного періоду з типом причини "17" (на суму перевищення планової собівартості над договірною):

  • у бік збільшення – на суму перевищення фактичної собівартості над плановою, якщо фактична собівартість виявиться більшою за планову;
  • у бік зменшення на суму перевищення планової собівартості над фактичною – якщо фактична собівартість виявиться меншою за планову.

Якщо платник податку не обраховує планову собівартість продукції або договірна вартість поставленої сільськогосподарської продукції перевищує планову собівартість, а фактична собівартість продукції, обрахована платником, перевищує договірну вартість поставленої сільськогосподарської продукції, то платник податку на дату розрахунку фактичної собівартості повинен скласти податкову накладну на суму перевищення фактичної собівартості над договірною вартістю з типом причини "17", зареєструвати її в ЄРПН та збільшити податкові зобов'язання на зазначену суму.

Податкові накладні, складені на суму перевищення собівартості (планової/фактичної) над договірною вартістю поставленої сільськогосподарської продукції власного виробництва, включаються до складу податкових зобов'язань з ПДВ та відображаються у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. При цьому такі податкові накладні не дають право покупцю сільськогосподарської продукції – платнику податку на збільшення податкового кредиту.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter