X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Корректировка налоговой накладной при учете суммы недопоставленного по одному заказу товара в поставке по другому заказу

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 27.11.2017 г. № 2733/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда между предприятиями (поставщиком и покупателем товара) заключен договор, в рамках которого различные товары поставляются по разным заказам. Покупателем по заказу № 1 была осуществлена предоплата на дату которой поставщиком была составлена налоговая накладная. Товар был поставлен не в полном объеме. В дальнейшем между предприятиями была достигнута договоренность, согласно которой предоплата по заказу № 1 (в части недопоставленного товара) засчитывается в счет оплаты поставленных товаров по заказу № 2 без возврата такой оплаты на текущий счет покупателя. В дальнейшем предприятиями подписано соглашение о корректировке (уменьшении) цены на товары, которые были поставлены по заказам № 1 и № 2.

Если поставщиком - плательщиком НДС на дату получения предварительной (авансовой) оплаты по заказу № 1 были определены налоговые обязательства по НДС и в дальнейшем по договоренности сторон такой заказ было частично отменен, а часть предварительной (авансовой) оплаты засчитывается в счет оплаты товара по заказу № 2, то поставщик - плательщик НДС на дату достижения такой договоренности вправе составить расчет корректировки к налоговой накладной, составленной на дату получения такой предварительной (авансовой) оплаты и уменьшить начисленную сумму налоговых обязательств по НДС после регистрации такого расчета корректировки в ЕРНН покупателем.

Составление такого расчета корректировки осуществляется на дату подписания документа, на основании которого средства, полученные по заказу № 1, будут зачтены в счет оплаты стоимости товара по заказу № 2.

При этом если по заказу № 2 товар уже был поставлен и на дату такой поставки ("первого события") поставщиком была составлена и зарегистрирована в ЕРНН соответствующая налоговая накладная, то по факту зачисления предоплаты по заказу № 1 в счет оплаты стоимости товара по заказу № 2 налоговая накладная поставщиком не составляется.

Если в дальнейшем предприятия достигают договоренности о корректировке (уменьшении) цены на товары, которые были поставлены по заказам № 1 и № 2, на дату подписания соответствующего соглашения поставщик - плательщик НДС имеет право составить расчеты корректировки к налоговым накладным, составленным по операциям поставки товаров по таким заказам. Такие расчеты корректировки подлежат регистрации в ЕРНН покупателем. Зарегистрированные в ЕРНН расчеты корректировки является для поставщика основанием для уменьшения начисленных налоговых обязательств.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.11.2017 р. № 2733/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних при зарахуванні частини попередньої оплати товару за одним замовленням в рахунок оплати поставленого товару за іншим замовленням та при подальшому коригуванні цін на такі товари і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, між підприємствами (постачальником і покупцем товару) укладено договір, в межах якого різні товари постачаються за різними замовленнями. Покупцем за замовленням № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальником було складено податкову накладну. Товар за таким замовленням було поставлено постачальником не в повному обсязі. Надалі між підприємствами було досягнуто домовленість, згідно з якою попередня оплата за замовленням № 1 (в частині недопоставленого товару) заліковується в рахунок оплати поставлених товарів за замовленням № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок отримувача послуг.

В подальшому підприємствами підписано угоду про коригування (зменшення) ціни на товари, які були поставлені за замовленнями № 1 та № 2.

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань, визначену статтею 187 ПКУ, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Відповідно до частини 2 статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).

Отже, якщо постачальником – платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за замовленням № 1 були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін таке замовлення було частково скасовано, а частина попередньої (авансової) оплати зараховується в рахунок оплати товару за замовленням № 2, то постачальник – платник ПДВ на дату досягнення такої домовленості має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покупцем.

Складання такого розрахунку коригування здійснюється на дату підписання документа, на підставі якого кошти, отримані за замовленням № 1, будуть зараховані в рахунок оплати вартості товару за замовленням № 2.

При цьому якщо за замовленням № 2 товар уже був поставлений та на дату такої поставки ("першої події") постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за замовленням № 1 в рахунок оплати вартості товару за замовленням № 2 податкова накладна постачальником не складається.

Якщо в подальшому підприємства досягають домовленості про коригування (зменшення) ціни на товари, які були поставлені за замовленнями № 1 та № 2, на дату підписання відповідної угоди постачальник – платник ПДВ має право скласти розрахунки коригування до податкових накладних, складених за операціями з постачання товарів за такими замовленнями. Такі розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН покупцем. Зареєстровані в ЄРПН розрахунки коригування є для постачальника підставою для зменшення нарахованих податкових зобов'язань.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация