X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
20.11.2015
По окончании договора аренды в расходах учитывается недоамортизированная часть ремонта арендованного имущества

ГФС в письме от 28.10.2015 г. № 22779/6/99-95-42-03-15 разъясняет, что  расходы на ремонт арендованных объектов основных средств в случае досрочного расторжения договора аренды учитываются следующим образом. В расходах учитывается недоамортизированная часть ремонта арендованного основного средства по окончании договора оперативной аренды (в том числе в случае досрочного расторжения договора аренды).

При определении объекта налогообложения налогоплательщик-арендатор должен увеличить финансовый результат на сумму недоамортизированной части расходов на ремонт/улучшение арендованных объектов, определенной согласно П(С)БУ, и уменьшить на сумму недоамортизированной части таких расходов, определенной с учетом положений ст. 138 НКУ.

Отметим, что если налогоплательщиком в бухгалтерском учете применяются минимально допустимые сроки амортизации основных средств, определенные НКУ, то начисленная сумма амортизации в бухгалтерском учете может быть перенесена в декларацию по налогу на прибыль для определения объекта налогообложения без каких-либо корректировок (см. также тему Порядок начисления амортизации основных средств и ее отражение в бухгалтерском и налоговом учете в электронном журнале "Аверс-Бухгалтерия").

  Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22779/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на поліпшення (ремонт) орендованого об'єкта основних засобів у разі дострокового розірвання договору оренди і повідомляє таке.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі – П(С)БО 14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561).

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій № 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій № 561).

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій № 561).

Згідно з абзацом четвертим п. 138.1 та абзацом третім п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта та відповідно зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Таким чином, при визначенні фінансового результату до оподаткування у витратах враховується недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу по закінченню договору оперативної оренди (в тому числі у разі дострокового розірвання договору оренди).

При цьому при визначенні об'єкта оподаткування платник податку – орендар на підставі положень абзацу четвертого п. 138.1 та абзацу третього п. 138.2 ст. 138 Кодексу має збільшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter