X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Утвержден новый Порядок формирования Реестра крупных налогоплательщиков

Приказом от 21.10.2015 г. № 911 Минфин утвердил новый Порядок формирования Реестра крупных налогоплательщиков, согласно которому формирование и утверждение Реестра осуществляются ГФС ежегодно и до 27 сентября текущего года утверждается приказом. В Реестр включаются налогоплательщики, соответствующие критериям крупного налогоплательщика, определенным п.п. 14.1.24 НКУ.

Отбор налогоплательщиков для включения в Реестр на следующий год осуществляется структурным подразделением ГФС, за которым закреплены функции мониторинга результатов сопровождения крупных налогоплательщиков, на основании анализа информации:

  1. о суммарных объемах доходов от всех видов деятельности налогоплательщика по результатам предыдущего года (предоставляется структурным подразделением ГФС, за которым закреплены функции организации работ по приему и компьютерной обработке налоговой отчетности);
  2. о суммах уплаченных в Государственный бюджет налогов по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, во 2-м полугодии предыдущего года и 1-м полугодии текущего года (предоставляется структурным подразделением ГФС, за которым закреплены функции организации работы по ведению учета доходов и сборов).
Больше новостей
Текст документа

Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків

Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 р. № 911

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2015 р. за № 1395/27840

Відповідно до пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Реєстру великих платників податків, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 27 листопада 2013 року № 717 "Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2134/24666.

3. Управлінню організації обміну та аналізу інформації забезпечити в установленому законодавством порядку:

  • подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;
  • оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

В. о. Міністра І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України В. Загородній

Голова Державної фіскальної служби України Р. Насіров

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.10.2015 р. № 911

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2015 р. за № 1395/27840

Порядок формування Реєстру великих платників податків

I. Загальні положення

1. Формування та затвердження Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр ВПП) здійснюються Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) щороку.

2. До Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

3. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості щодо великих платників податків, визначені Кодексом.

II. Відбір платників податків, формування та затвердження Реєстру ВПП

1. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурним підрозділом ДФС України, за яким закріплено функції моніторингу результатів супроводження великих платників податків, на підставі аналізу інформації:

1) про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності платника податків за результатами попереднього року (надається структурним підрозділом ДФС України, за яким закріплено функції організації робіт з приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності);

2) про суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року (надається структурним підрозділом ДФС України, за яким закріплено функції організації роботи з ведення обліку доходів і зборів).

2. Інформація, визначена у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу, надається підрозділу ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, до 27 серпня поточного року.

3. За результатами аналізу структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, формує переліки великих платників податків, які до 04 вересня поточного року направляються до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офіса з обслуговування великих платників (далі – Центральний офіс).

4. Головні управління ДФС в областях, місті Києві та Центральний офіс аналізують отримані переліки великих платників податків та до 11 вересня поточного року подають до ДФС України засобами електронного зв'язку обґрунтовані пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків великих платників податків.

5. Структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, розглядає надані пропозиції та формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 27 вересня поточного року затверджується наказом ДФС України, який надсилається до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Центрального офіса та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному порталі ДФС України.

III. Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру ВПП

1. Структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, до 15 жовтня поточного року надсилає (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, повідомлення про включення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік за формою № 1-ВПП, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

2. Головні управління ДФС в областях, місті Києві та Центральний офіс:

1) після отримання Реєстру ВПП проводять роз'яснювальну роботу з великими платниками податків, які не перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, щодо виконання вимог Кодексу в частині обов'язковості переведення на облік до таких контролюючих органів, порядку такого переведення та забезпечують взяття на облік / зняття з обліку платників податків у відповідних контролюючих органах;

2) до 20 листопада поточного року інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, про подання/неподання заяв про зняття з обліку / взяття на облік у відповідних контролюючих органах платниками податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік;

3) до 03 січня року, на який сформовано Реєстр ВПП, інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, про зняття з обліку / взяття на облік у відповідних контролюючих органах платників податків, яких включено / не включено до Реєстру ВПП.

3. Великі платники податків, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, зобов'язані не пізніше 15 листопада поточного року подати заяви за формою № 1-ОПП (додаток 6 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300) до одного з контролюючих органів, наведених на зворотному боці повідомлення про включення підприємства до Реєстру ВПП на наступний календарний рік.

4. Щодо великих платників податків, які не подали до відповідного контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у визначений пунктом 3 цього розділу строк, ДФС України приймає рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу.

Рішення ДФС України про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу надсилаються (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) великим платникам податків, які не подали в установлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, за формою № 2-ВПП, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

5. ДФС України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючих органів за їх місцезнаходженням тих платників податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, і які самостійно не перейшли на облік до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням (крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення).

IV. Внесення змін до Реєстру ВПП

1. Протягом календарного року, на який сформовано Реєстр ВПП, до зазначеного Реєстру можуть бути внесені зміни у разі:

1) якщо платник податків у наступних після затвердження Реєстру ВПП податкових періодах досяг критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (у тому числі за рахунок подання уточнюючих декларацій (розрахунків) або за результатами перевірок, проведених контролюючими органами);

2) припинення юридичної особи.

2. Внесення змін до Реєстру ВПП оформлюється наказом ДФС України, проект якого готується структурним підрозділом ДФС України, за яким закріплено функцію моніторингу результатів супроводження великих платників податків, на підставі відповідних подань начальників (перших заступників начальників) головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Центрального офіса.

В. о. начальника

Управління організації обміну та аналізу інформації І. Кизимчук

Додаток 1

до Порядку формування Реєстру великих платників податків (пункт 5 розділу II)

РЕЄСТР

великих платників податків

на ____ рік

з/п

Код за ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

1

2

3

Додаток 2

до Порядку формування Реєстру великих платників податків (пункт 1 розділу III)

Форма № 1-ВПП

КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ від "___" ____________ 20__ року № __________________ – ВПП,

направленого ________________________,

  (найменування платника податків)

податковий номер

,

про включення до Реєстру великих платників податків.

Повідомлення отримано "___" ____________ 20__ року

Посадовою особою платника податків

Повідомлення про вручення

______________________________________________(підпис та прізвище, ініціали посадової особи платника податків) (місце приклеювання повідомлення про вручення)

----------------------------------------------------------- Лінія відрізу -----------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

від "___" ____________ 20__ року

№ _______________________________ – ВПП

На виконання пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України повідомляє, що платника податків:

_____________________________________,

(найменування платника податків)

податковий номер

,

згідно з наказом ДФС України від "___" ___________ 20__ року № ______

включено до Реєстру великих платників податків на підставі досягнення ним критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

Обсяг доходу від усіх видів діяльності за результатами попереднього року перевищує п'ятсот мільйонів гривень

Загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року перевищує дванадцять мільйонів гривень

Згідно з абзацом другим пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України у разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на ______ рік на нього поширюється обов'язок стати на облік в одному з визначених у переліку контролюючих органів, що здійснюють супроводження великих платників податків, наведеному на зворотному боці цього повідомлення.

Для зміни основного місця обліку _______________________________________________________

  (найменування платника податків) необхідно до "___" ____________ 20__ року подати заяву про взяття на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків.

Керівник (заступник керівника) Державної

фіскальної служби України
_________________(підпис) ______________________(ініціали, прізвище)

М. П.

Зворотний бік повідомлення

Перелік контролюючих органів, що здійснюють супроводження великих платників податків:

1. _____________________________, місцезнаходження: __________________________,

       (найменування контролюючого органу) (адреса)

    тел. ____________________;

2. _____________________________, місцезнаходження: __________________________,

       (найменування контролюючого органу) (адреса)

   тел. ____________________;

3. _____________________________, місцезнаходження: __________________________,

       (найменування контролюючого органу) (адреса)

   тел. ____________________.

Додаток 3

до Порядку формування Реєстру великих платників податків (пункт 4 розділу III)

Форма № 2-ВПП

КОРІНЕЦЬ РІШЕННЯ від "___" ____________ 20__ року № _________________

про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган

________________________________________,

(найменування платника податків)

податковий номер

Рішення отримано "___" ____________ 20__ року

Посадовою особою платника податків

Повідомлення про вручення

______________________________________________(підпис та ініціали, прізвище посадової особи платника податків) (місце приклеювання повідомлення про вручення)

------------------------------------------------------------- Лінія відрізу ---------------------------------------------------------

РІШЕННЯ

від "___" ____________ 20__ року

№ ______________

про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу

_____________________________________,

(найменування платника податків)

податковий номер

.

У зв'язку з невиконанням _______________________________________________________________

  (найменування платника податків) вимог абзацу четвертого пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та керуючись абзацом п'ятим цього пункту,

ВИРІШИВ:

1. Змінити основне місце обліку великого платника податків

______________________________________,

(найменування платника податків)

податковий номер

,

шляхом переведення його на облік до

_____________________________________________________________________________________.

(найменування контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, чи іншого контролюючого органу)

2. Надіслати інформацію про прийняття цього рішення до:

1) ___________________________________________________________________________________;

(найменування контролюючого органу, де перебуває на обліку великий платник податків) 2) ___________________________________________________________________________________ (найменування контролюючого органу за новим місцем обліку великого платника податків)

для вжиття заходів щодо переведення платника податків відповідно до розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300.

Керівник (заступник керівника) Державної

фіскальної служби України
_________________(підпис) ______________________(ініціали, прізвище)

М. П.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter