АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

ВОПРОС: Признается ли в Украине инвойс, оформленный в электронной форме с использованием ЭЦП нерезидента?

В письмах от 16.06.2017 г. № 40-0005/42751 и от 25.05.2017 г. № 2402-05/17433-02 НБУ и Минэкономики, отвечая на вопрос о признании в Украине действия иностранных сертификатов ключей как средства подписи электронного внешнеэкономического договора (в частности, инвойса), указали на то, что этот вопрос находится не в их компетенции и посоветовали обратиться за разъяснениями в Администрацию Госспецсвязи. При этом оба органа отметили, что юридическая сила электронного документа не может быть оспорена только потому, что он имеет электронную форму.

В свою очередь отметим, что вопрос признания действия иностранных сертификатов ключей урегулирован Законом Украины от 05.10.2017 г. № 2155-VIII "Об электронных доверительных услугах", который вступит в силу с 7 ноября 2018 года. Так, этим законом предусмотрено, что электронные доверительные услуги, предоставляемые в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере электронных доверительных услуг в иностранных государствах, признаются в Украине электронными доверительными услугами того же вида в случае соответствия их хотя бы одному из следующих условий:

  • квалифицированный представитель электронных доверительных услуг иностранного государства соответствует требованиям этого закона, что подтверждается центральным заверительным органом (или заверительным центром в случае предоставления электронных доверительных услуг в банковской системе Украины и при осуществлении перевода денежных средств);
  • квалифицированный представитель электронных доверительных услуг внесен в Доверительный список государств, с которым Украина заключила соответствующий двусторонний или многосторонний международный договор.

При этом электронные доверительные услуги не могут признаваться недействительными только из-за того, что они предоставлены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в сфере электронных доверительных услуг в иностранных государствах.

На наш взгляд, даже до 7 ноября 2018 года, то есть до даты вступления в силу закона, которым установлен порядок признания в Украине действия иностранных сертификатов ключей, инвойс, оформленный в электронной форме с использованием ЭЦП нерезидента, должен признаваться соответствующими органами надлежащим документом на основании того, что юридическая сила электронного документа не может быть оспорена только потому, что он имеет электронную форму.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 16.06.2017 р. № 40-0005/42751

До функцій Національного банку України, визначених статтями 6, 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України", не належить тлумачення законодавства України чи надання роз'яснень щодо порядку застосування норм Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Разом з тим вважаємо за необхідне звернути увагу на таке. Статтею 17 Закону України "Про електронний цифровий підпис" визначено, що іноземні сертифікати ключів, засвідчені відповідно до законодавства тих держав, де вони видані, визнаються в Україні чинними у порядку, встановленому законом. Проте наразі відсутній встановлений законом порядок визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228 (далі – Положення), Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань використання електронного цифрового підпису. Пунктом 4 Положення визначено, що Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного цифрового підпису.

Таким чином, питання щодо розроблення порядку визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів не відноситься до компетенції Національного банку України.

Стосовно можливості використання інвойсу для здійснення контролю уповноваженими банками за строками розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів, зокрема експортними, то відповідне роз'яснення викладене у листі Національного банку України від 7 липня 2015 року № 22-01012/46746 та доведене до відома банківської системи України.

Щодо інвойсу, оформленого в електронній формі, необхідно зазначити, що згідно із Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена тільки тому, що він має електронну форму.

Насамкінець звертаємо увагу, що роз'яснення стосовно особливостей застосування первинних документів, у тому числі в електронній формі, викладені у листі Міністерства фінансів України від 16 лютого 2017 року № 31-11410-06-5/4339.

Заступник директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України М. Селехман

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.05.2017 р. № 2402-05/17433-02

Відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

Статтею 207 ЦК передбачено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Статтею 42 Господарського кодексу України (далі – ГК) передбачено, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом (ч. 1 ст. 43 ГК).

Водночас ч. 3 ст. 180 ГК передбачає, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Крім того, одним із загальних принципів господарювання в Україні є свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом (ст. 6 ГК).

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі – Закон) зовнішньоекономічний договір (контракт) – домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (далі – Закон) електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Абзацами першим і другим ст. 8 Закону передбачено, що юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Враховуючи викладене, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів з обов'язковим погодженням предмету, ціни та строку дії договору, самостійно без обмежень здійснювати господарську діяльність, яку не заборонено законом, на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до п. 1 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 411, Адміністрація Держспецзв'язку є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України.

Враховуючи викладене, з приводу визнання на території України іноземних сертифікатів ключів пропонуємо звернутися до Адміністрації Держспецзв'язку.

Також відповідно до п. 4 ст. 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк, серед іншого, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна. Тому з приводу вимог до інвойсів пропонуємо звернутися до Національного банку.

Принагідно зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Перевезенцев

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация