X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
23.11.2015
Уведомление в налоговый орган о приеме на работу руководителя на вновь созданное предприятие должно быть подписано собственником или уполномоченным им лицом

Минсоцполитики в письме от 18.09.2015 г. № 14209/0/14-15/13 пришло к выводу, что в случае принятия руководителя на вновь созданное предприятие, учреждение, организацию уведомление о приеме работника на работу в территориальные органы ГФС должно быть подписано лицом, определенным внутренними документами предприятия, учреждения, организации или учредительными документами.

Статьей 24 КЗоТ определено, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию ЕСВ о приеме работника на работу в порядке, установленном КМУ. То есть, до начала работы работника информация о его зачислении должна быть подана в ГФС или ее территориальные органы.

Постановлением КМУ от 17.06.2015 г. № 413 "О порядке уведомления Государственной фискальной службы и ее территориальных органов о приеме работника на работу" предусмотрено, что уведомление о приеме работника на работу представляется собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом (лицом) или физическим лицом в территориальные органы ГФС по месту учета, как плательщика ЕСВ, до начала работы работника по заключенному трудовому договору. Этот порядок касается также и принятия на работу руководителей юридических лиц.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.09.2015 р. № 14209/0/14-15/13

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист щодо форми повідомлення про прийняття працівника на роботу, який надійшов з Міністерства фінансів України, та в межах компетенції повідомляє.

Статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (далі – Постанова) з урахуванням вищезазначеної статті КЗпП України передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх, як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Цей порядок стосується також і прийняття (обрання) на роботу керівників юридичних осіб.

Тому, на нашу думку, у випадку прийняття керівника на новостворене підприємство, установу, організацію повідомлення про прийняття працівника на роботу до територіальних органів Державної фіскальної служби має бути підписано особою, яка визначена внутрішніми документами підприємства, установи, організації або установчими документами.

Виходячи з вищевикладеного, вносити зміни до Постанови не має необхідності.

Заступник Міністра - керівник апарату В. Іванкевич

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter