X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Показатель начисленной амортизации в налоговом и бухгалтерском учете может не совпадать

В индивидуальной налоговой консультации от 11.01.2018 г. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС разъясняет, что НКУ определены группы основных средств (других необоротных активов) и минимально допустимые сроки их амортизации в налоговом учете. В частности, для групп 10 (библиотечные фонды) и 11 (малоценные необоротные материальные активы) минимально допустимые сроки полезного использования не установлены. То есть стоимость библиотечных фондов и малоценных необоротных активов в налоговом учете амортизации не подлежит.

При этом в строках 1.1.1 и 1.2.1 приложения АМ "Информация относительно начисленной амортизации" к приложению РI декларации указываются различия, которые возникают при начислении амортизации основных средств или нематериальных активов без учета амортизации малоценных необоротных материальных активов и библиотечных фондов.

Таким образом, значение строки 1.1.1 приложения РІ декларации, в котором отражается сумма начисленной амортизации основных средств или нематериальных активов согласно правилам бухгалтерского учета или МСФО, которая учитывается для увеличения финансового результата до налогообложения, может не совпадать со значением строки 2515 раздела ІІІ "Элементы операционных расходов" Отчета о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист з питання заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2018 (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Отже, в цілях оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди не належать до основних засобів.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Пунктами п. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

У пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку.

Зокрема, для груп 10 (бібліотечні фонди) та 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені.

З урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість бібліотечних фондів та малоцінних необоротних активів у податковому обліку не підлягає амортизації.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467):

  • у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів.

При визначенні різниць відповідно до пп. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів та нематеріальних активів незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.

Таким чином, значення рядка 1.1.1 додатка РІ до Декларації, у якому відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що враховується для збільшення фінансового результату до оподаткування, може не співпадати із значенням рядка 2515 розділу III "Елементи операційних витрат" Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter