X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Не было права на формирование налогового кредита - налоговые обязательства по п. 198.5 НКУ не начисляются

В индивидуальной налоговой консультации от 26.12.2017 г. № 3137/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривается вопрос о начислении налоговых обязательств по НДС согласно п. 198.5 НКУ по товарам/услугам, которые были приобретены (/изготовлены) после 1 июля 2015 года, если во время такого приобретения суммы налога не были включены в состав налогового кредита, в частности в виду ошибок в налоговой накладной или отсутствии ее регистрации в ЕРНН.

ГФС, руководствуясь нормами НКУ, приходит к выводу, что налоговые обязательства по НДС в соответствии с п. 198.5 НКУ по товарам/услугам, которые были приобретены (изготовлены) после 1 июля 2015 года, начисляются плательщиком в отчетном (налоговому) периоде, в котором поставщиком таких товаров/услуг, необоротных активов зарегистрирована в ЕРНН соответствующая налоговая накладная, то есть в том отчетном периоде, в котором у покупателя таких товаров/услуг возникли основания для включения сумм НДС, оплаченных (начисленных) при их приобретении, в состав налогового кредита.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 р. № 3137/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо необхідності нараховування податкових зобов'язань з ПДВ згідно з пунктом 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) по товарам/послугам, які були придбані/виготовлені після 01 липня 2015 року, якщо під час такого придбання суми податку не були включені до складу податкового кредиту, зокрема з причини помилок у податковій накладній або відсутності її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ передбачено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

придбаних для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;

придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Таким чином, ПКУ не встановлено залежність нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ у разі використання придбаних товарів/послуг у операціях, передбачених цим пунктом, від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких товарів/послуг на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (крім товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року).

Отже, податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ по товарам/послугам, які були придбані/виготовлені після 01 липня 2015 року, нараховуються платником податку в звітному (податковому) періоді, в якому постачальником таких товарів/послуг, необоротних активів зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто у тому звітному періоді, в якому у покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при їх придбанні, до складу податкового кредиту.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter