X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

О порядке составления налоговой накладной на предварительную оплату и правомерности включения НДС в состав налогового кредита

Как разъясняет ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 30.01.2018 г. № 347/6/99-99-15-03-02-15/ІПК налоговая накладная составляется на каждую полную или частичную поставку товаров (услуг), а также на сумму средств, поступивших на текущий счет как предоплата (аванс).

В графе 2 налоговой накладной отражается номенклатура товаров (услуг) поставщика (продавца), согласно заключенному договору, который после фактической поставки товара может быть откорректирован.

В графе 6 налоговой накладной отражаются данные по количеству (объему) поставки товаров/услуг.

При составлении налоговой накладной на полное снабжение услуги или на сумму средств, поступивших на текущий счет как предоплата (аванс) в полном объеме, в графе 6 налоговой накладной указывается "1". Если налоговая накладная составляется на сумму предварительной оплаты части стоимости товара (услуги) в графе 6 указывается соответствующая доля оплаченного товара/услуги в виде десятичной дроби, в частности: в случае получения суммы предоплаты в размере половины договорной стоимости товара (услуги) в графе 6 указывается число "0,5" и т.п.

В письме отмечается, что налоговые накладные, составленные на предварительную оплату с указанием номенклатуры товаров, которая не соответствует первичным документам, составленным на фактическую поставку товаров (услуг), не дает возможности идентифицировать хозяйственную операцию и не дает основания покупателю на включение указанных в них сумм НДС в налоговый кредит.

В соответствии с п. 201.10 НКУ в случае ошибок, допущенных продавцом товаров (услуг) при указании обязательных реквизитов налоговой накладной, предусмотренных п. 201.1 НКУ, и/или нарушения продавцом/покупателем предельных сроков регистрации в ЕРНН налоговой накладной и/или расчета корректировки покупатель/продавец таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого продавца/покупателя.

Такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации за отчетный (налоговый) период, в котором представлено налоговую накладную или допущены ошибки при указании обязательных реквизитов налоговой накладной и/или нарушено предельные сроки регистрации в ЕРНН.

К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или копии первичных документов, подтверждающие факт их получения. Однако, такое заявление не является основанием для формирования налогового кредита плательщиком НДС.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 р. № 347/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо порядку складання податкової накладної на попередню оплату та правомірність включення ПДВ до складу податкового кредиту та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, зокрема опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг.

Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Кодексу та пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276) (далі – Порядок № 1307), податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Пунктом 16 Порядку № 1307 визначено, що до розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема до графи 2 – номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця), а саме – повинен бути відображений перелік товарів згідно з укладеним договором, який після фактичного постачання товару може бути відкоригований.

У графі 6 податкової накладної відображаються дані щодо кількості (об'єму, обсягу) постачання товарів/послуг.

У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги чи на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається "1".

У випадку складання податкової накладної на суму попередньої оплати частини вартості товару/послуги в графі 6 зазначається відповідна частка оплаченого товару/послуги у вигляді десяткового дробу, зокрема: у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості товару/послуги у графі 6 вказується число "0,5" тощо.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку на додану вартість сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів/послуг.

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 Кодексу датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Разом з тим пунктом 198.6 статті 198 Кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми ПДВ, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.

Податкові накладні, які складені на попередню оплату із зазначенням номенклатури товарів, що не відповідає первинним документам, не дає можливості ідентифікувати господарську операцію та не дає підстави покупцю щодо включення зазначених у них сум ПДВ до податкового кредиту.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Водночас така заява не є підставою для формування податкового кредиту платником податку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация