АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Об анализе причен возникновения показателя SПеревищ ("Override")

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.02.2018 г. № 393/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что если у налогоплательщика возникли расхождения между показателями налоговой отчетности по НДС за соответствующий отчетный период, с учетом представленных уточняющих расчетов к ней, и суммой налога, содержащейся в составленных таким плательщиком в соответствующем периоде налоговых накладных (расчетах корректировки), зарегистрированных в ЕРНН, плательщику следует проверить правильность декларирования суммы налоговых обязательств, указанных в представленных налоговых декларациях за соответствующий период.

При этом следует иметь в виду, что налоговые накладные и расчеты корректировки на увеличение суммы компенсации отражаются в налоговой отчетности по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором они составлены (независимо от даты их регистрации в ЕРНН).

При составлении и регистрации в ЕРНН расчета корректировки на уменьшение суммы компенсации в пределах предельного срока поставщик уменьшает налоговые обязательства на основании такого расчета корректировки в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором оно написано, если с нарушением установленных сроков регистрации - в периоде регистрации расчета корректировки в ЕРНН.

Исправлении такого несоответствия путем представления уточняющих расчетов за соответствующие отчетные периоды и/или регистрации в ЕРНН соответствующих налоговых накладных (расчетов корректировки) в зависимости от вида допущенной ошибки.

Также в консультации обращается внимание, что при расчете показателя SПеревищ ("Override") в СЭА НДС не учитывается значение строки 9.1 декларации НДС по форме, утвержденной приказом Минфина от 23.09.2014 г. № 966 (действовавшей в рассматриваемом случае в периодах представления плательщиком налоговой декларации по НДС и уточняющего расчета к ней).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.02.2018 р. № 393/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо причин виникнення показника "Override", який міститься у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ), та можливості виправлення помилок, які могли спричинити виникнення такого показника, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, у податковій декларації (спеціальній з позначкою 0121) за жовтень 2015 року платником податку, який застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ (чинної у зазначений період), було відображено податкові зобов'язання з ПДВ у зв'язку із ліквідацією основних засобів (знищення комбайну внаслідок пожежі). У листопаді 2015 року платником було подано уточнюючий розрахунок на зменшення таких податкових зобов'язань у зв'язку з класифікацією такого знищення основних засобів як форс-мажорних обставин. У такому уточнюючому розрахунку було допущено помилку (не заповнено рядок 9.1 "з рядка 9 – сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року"), яка, на думку платника, стала причиною виникнення показника "Override" в СЕА ПДВ у листопаді 2017 року.

При цьому звернення не містить інформації про те, чи було за такими операціями складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідні податкову накладну та розрахунок коригування до неї.

Згідно з базами даних ДФС у таблиці 1 додатка 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість" (ДС1) до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ, поданого у листопаді 2015 року до податкової декларації з ПДВ за жовтень 2015 року, наведено інформацію про податкову накладну та розрахунок коригування до неї.

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 ПКУ у разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби (далі – ОЗ) ліквідуються за самостійним рішенням платника ПДВ, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких ОЗ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли ОЗ ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення ОЗ, що підтверджується відповідно до законодавства.

Отже, у разі ліквідації ОЗ у зв'язку зі знищенням їх внаслідок пожежі (за умови документального підтвердження такого знищення відповідно до законодавства) така ліквідація з метою оподаткування ПДВ не є операцією з постачання ОЗ, відповідно податкові зобов'язання за такою операцією у податковій звітності з ПДВ не визначаються.

Правові основи функціонування СЕА ПДВ регулюються статтею 200 1 ПКУ, та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі – Постанова № 569).

Відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 ПКУ показник S перевищ (показник "Override" у витязі з СЕА ПДВ) є складовою формули, за якою обраховується сума податку (далі – реєстраційна сума), на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (S накл).

Показник S перевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Даний показник визначається як різниця між сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Формування показника S перевищ здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період починаючи з 1 липня 2015 року, тобто враховується звітність з ПДВ починаючи з податкової звітності за липень 2015 року та податкові накладні і розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.07.2015.

Перерахунок показника S перевищ здійснюється щоразу при поданні декларації з ПДВ / уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації. При обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (S накл) такого платника.

У разі, якщо у платника податку виникли розбіжності між показниками податкової звітності з ПДВ за відповідний звітний період, з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до неї, та сумою податку, що міститься в складених таким платником у відповідному періоді податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, платнику слід перевірити правильність декларування суми податкових зобов'язань, зазначених у поданих податкових деклараціях за відповідний період.

При цьому слід мати на увазі, що податкові накладні та розрахунки коригування на збільшення суми компенсації відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН). У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну постачальник зменшує податкові зобов'язання на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, якщо з порушенням встановлених термінів реєстрації – в періоді реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди та/або зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні / розрахунки коригування залежно від виду допущеної помилки.

У наведеному випадку, якщо платником податку було помилково визначено податкові зобов'язання, складено і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, такі податкові зобов'язання зменшено на підставі розрахунку коригування до такої податкової накладної та відображено їх у податковій звітності за жовтень 2015 року. При цьому, таке коригування має бути відображено у рядку 7 "Коригування податкових зобов'язань" податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому такий розрахунок коригування складено (у разі своєчасної його реєстрації в ЄРПН) або у якому такий розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН (у разі, якщо його зареєстровано в ЄРПН з порушенням встановлених ПКУ термінів).

Крім того, платником було одночасно зменшено податкові зобов'язання у податковій декларації з ПДВ за жовтень 2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку за жовтень 2015 року. Таким чином, платником двічі зменшено податкові зобов'язання.

В звітному періоді, в якому платником було зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної на зменшення суми податкового зобов'язання, виникла позитивна різниця між податковими зобов'язаннями, задекларованими у податковій звітності (податковій декларації з ПДВ) та зареєстрованими в ЄРПН (податковій накладній та розрахунку коригування).

Крім того інформуємо, що при обрахунку показника S перевищ ("Override") в СЕА ПДВ значення рядка 9.1 податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (яка була чинною у періодах подання платником податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку до неї, про які йдеться у зверненні), не враховується.

 
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация