X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Составление расчета корректировки при изменении номенклатуры, либо количества (стоимости) товаров (услуг)

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.02.2018 г. № 400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной в графе 1 в обязательном порядке указывается порядковый номер строки корректируемой налоговой накладной. Указание в графе 1 расчетов корректировки порядкового номера соответствующей строки налоговой накладной дает возможность идентифицировать строку налоговой накладной (номенклатуру), относительно которого в расчете корректировки осуществляется корректировка.

В случае осуществления замены и/или дополнения номенклатуры поставки товаров/услуг в расчетах корректировки необходимо одновременно исключить одну товарную позицию и/или добавить одну или несколько других товарных позиций. При этом под одним и тем же порядковым номером строки как в налоговой накладной, так и в расчетов корректировки к ней не могут учитываться две разные товарные позиции.

Поэтому если после составления и регистрации в ЕРНН налоговой накладной происходит изменение номенклатуры поставки товаров/услуг, поставщик (продавец) в расчете со знаком "-" указывает показатели относительно товаров/услуг, номенклатура которых изменяется (аннулируется). При этом в графе 1 такого расчета в обязательном порядке указывается порядковый номер строки корректируемой налоговой накладной (аннулируемая номенклатура).

Для добавления новой товарной позиции, которой не было в корректируемой налоговой накладной, в расчете корректировки к такой накладной со знаком "+" в отдельных строках указываются показатели добавляемой номенклатуры товаров/услуг (новые товарные позиции). При этом в графе 1 данного расчета таким новым товарным позициям присваиваются новые (очередные) порядковые номера строк, которых не было в корректируемой накладной.

В графе 2 расчета во всех строках, которые заполняются в связи с изменением номенклатуры товаров/услуг, указывается причина корректировки - "изменение номенклатуры".

Если происходит только изменение количественных или стоимостных показателей налоговой накладной без изменения непосредственно номенклатуры товаров/услуг, такая корректировка осуществляется записью в одной строке в расчете корректировки, в графе 1 которого указывается порядковый номер строки корректируемой налоговой накладной с учетом предыдущих расчетов корректировки к такой налоговой накладной (при них наличии).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.02.2018 р. № 400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів/послуг та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Статтею 192 ПКУ визначено порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту платників у разі зміни суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг. Таке коригування здійснюється на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, зареєстрованих платником в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Крім того, розрахунок коригування до податкової накладної складається також і у випадках, зокрема, зміни номенклатури товарів/послуг, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД чи коду ДКПП.

Діюча форма розрахунку коригування до податкової накладної, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (із змінами і доповненнями) передбачає, зокрема, у Розділі Б табличної частини графу 1 "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (далі – графа 1).

Тобто при складанні розрахунку коригування до податкової накладної у графі 1 в обов'язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується. Зазначення у графі 1 розрахунку коригування порядкового номера відповідного рядка податкової накладної дає можливість ідентифікувати рядок податкової накладної (номенклатуру), стосовно якого у розрахунку коригування проводиться коригування.

У разі здійснення заміни та/або доповнення номенклатури постачання товарів/послуг в розрахунках коригування до податкових накладних необхідно одночасно вилучити одну товарну позицію та/або додати одну чи декілька інших товарних позицій. При цьому під одним і тим самим порядковим номером рядка як в податковій накладній, так і в розрахунку коригування до неї не може обліковуватись дві різних товарних позиції.

Тому, якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури постачання товарів/послуг постачальник (продавець) у розрахунку коригування зі знаком "-" зазначає показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких змінюється (анулюється). При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов'язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується (номенклатура якого анулюється).

Для додавання нової товарної позиції, якої не було у податковій накладній, яка коригується, в розрахунку коригування до такої податкової накладної зі знаком "+" в окремих рядках зазначаються показники номенклатури товарів/послуг, що додаються (нові товарні позиції). При цьому, у графі 1 такого розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку із зміною номенклатури товарів/послуг, зазначається причина коригування – "зміна номенклатури".

У разі, якщо відбувається лише зміна кількісних або вартісних показників податкової накладної, без зміни безпосередньо номенклатури товарів/послуг, таке коригування здійснюється записом в одному рядку у розрахунку коригування до податкової накладної, у графі 1 якого відображається № за порядком рядка податкової накладної, що коригується, з урахуванням попередніх розрахунків коригування до такої податкової накладної (за їх наявності).

При цьому штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН застосовуються у відповідності до статті 120 ПКУ.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter