X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении выплат нерезиденту при погашении векселя

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 18.08.2017 г. № 1675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК разъясняет, что согласно п.п. 141.4.2 НКУ резидент или постоянное представительство нерезидента, осуществляющие в пользу нерезидента или уполномоченного им лица (кроме постоянного представительства нерезидента на территории Украины) любую выплату из дохода с источником его происхождения из Украины, полученного таким нерезидентом от осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на счета нерезидента, которые ведутся в национальной валюте), удерживают налог с таких доходов, указанных в п.п. 141.4.1 НКУ, по ставке в размере 15 % (кроме доходов, указанных в п.п. 141.4.3 - 141.4.6 НКУ) их суммы и за их счет, уплачиваемый в бюджет во время такой выплаты, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты, которые вступили в силу.

В частности, такими доходами являются другие доходы от осуществления нерезидентом (постоянным представительством этого или другим нерезидентом) хозяйственной деятельности на территории Украины, кроме доходов в виде выручки или других видов компенсации стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных, выполненных, предоставленных резиденту от такого нерезидента (постоянного представительства), в том числе стоимости услуг по международной связи или международному информационному обеспечению (абз. "й" п.п. 141.4.1 НКУ).

Таким образом, доход нерезидента - векселедержателя, который приобрел вексель у другого нерезидента в виде суммы дисконта по такому векселю при его погашении резидентом подлежит налогообложению в соответствии с п.п. 141.4.2 НКУ как прочие доходы нерезидента, с источником происхождения из Украины (абзац "й" п.п. 141.4.1 Кодекса).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.08.2017 р. № 1675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування виплат нерезиденту при погашенні векселя та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Перелік таких доходів визначено пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Зокрема, такими доходами є інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення (абзац "й" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Таким чином, дохід нерезидента - векселедержателя, який придбав вексель у іншого нерезидента, у вигляді суми дисконту за таким векселем при його погашенні резидентом підлягає оподаткуванню відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу як інші доходи нерезидента, із джерелом походження з України (абзац "й" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter