X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Корректировка финансового результата

В индивидуальной налоговой консультации от 31.01.2018 г. № 364/ІПК/10/25-01-12-02-06 ГФС отмечает, что согласно  п.п. 140.4.1 НКУ финансовый результат до налогообложения уменьшается на сумму начисленных доходов от участия в капитале других плательщиков налога на прибыль предприятий, плательщиков единого налога и на сумму начисленных доходов в виде дивидендов, которые подлежат выплате в его пользу от других плательщиков этого налога (кроме институтов совместного инвестирования и налогоплательщиков, прибыль которых освобождается от налогообложения согласно положениям данного кодекса, в размере такой прибыли).

Таким образом, у налогоплательщиков с 1 января 2018 года уменьшение финансового результата происходит при начислении доходов от их участия в капитале других плательщиков налога на прибыль и плательщиков единого налога (то есть плательщиков единого налога 3 и 4 групп).

Дивиденды, которые начисляются в пользу плательщика налога на прибыль плательщиками единого налога, финансовый результат до налогообложения не уменьшают и учитываются в составе дохода.

В свою очередь это связано с освобождением плательщиков единого налога от обязанности начисления и уплаты авансового взноса по налогу на прибыль при выплате ими дивидендов.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Чернігівській області від 31.01.2018 р. № 364/ІПК/10/25-01-12-02-06

Головне управління ДФС у Чернігівській області розглянуло лист щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на дохід, нарахований від участі в капіталі платника єдиного податку четвертої групи з урахуванням змін до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), внесених Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.

Відповідно до абзацу "б" пп. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

Згідно п. 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91, метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 Кодексу.

Відповідно до пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу (в редакції з 01.01.2018 р.) фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування);

Таким чином, у платників, починаючи з 01.01.2018 року, зменшення фінансового результату до оподаткування відбувається при нарахуванні доходів від їх участі в капіталі інших платників податку на прибуток та платників єдиного податку (тобто платників єдиного податку 3-ї та 4-ї групи).

Що стосується дивідендів, які нараховуються на користь платника податку на прибуток платниками єдиного податку, то відповідно до змін, внесених до пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу, фінансовий результат до оподаткування на їх суму не зменшується, тобто вони враховуються у складі доходу.

В свою чергу, це пов'язано із звільненням платників єдиного податку від обов'язку з нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток за визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу ставкою при виплаті ними дивідендів (пп. 57.1 1.2 Кодексу).

Згідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация