X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Предоставление отчета о контролируемых операциях

ГФС в письме от 19.10.2015 г. № 22007/6/99-99-19-02-02-15 напоминает, что Законом Украины от 15.07.2015 г. № 609-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования" изменены критерии, в соответствии с которыми операции определяются контролируемыми, в частности, увеличен пороговый показатель для признания операций контролируемыми. Кроме этого, ГФС разъясняет, что отчет о контролируемых операциях обязаны представлять налогоплательщики, объем контролируемых операций которых с одним контрагентом превышает 5 млн грн. (без учета НДС), в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Такой отчет представляется средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований закона относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.10.2015 р. № 22007/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула пропозиції до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення і повідомляє.

Верховною Радою України 15 липня 2015 року прийнято Закон України № 609 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансферного ціноутворення" (далі – Закон № 609), яким внесено зміни, зокрема, до ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Законом № 609 змінено критерії, відповідно до яких операції визначаються контрольованими, зокрема, збільшено пороговий показник для визнання операції контрольованою.

Так, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Звіт про контрольовані операції зобов'язані подавати платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), у термін до 1 травня року, що настає за звітним. Такий звіт подається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter