X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Выплачивают ли студентке стипендию в период декретного отпуска?

Отвечая на этот вопрос Минобразования в письме от 07.11.2017 г. № 1/11-11618 отмечает, что в соответствии с п. 6 Порядка назначения и выплаты стипендии, в период временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой учреждения здравоохранения, лицо получает академическую или социальную стипендию в назначенном ей размере.

Женщина, которая продолжает обучение, имеет право на получение или стипендии, или пособия по беременности и родам (в размере месячной стипендии) по его выбору; при этом помощь назначается со дня прекращения выплаты стипендии по день окончания отпуска в связи с беременностью и родами (п.п. 4 п. 7 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденного постановлением КМУ от 27.12.2001 г. № 1751).

Со дня окончания отпуска по беременности и родам и в случае, если студентка примет решение, относительно продолжения обучения на дневной форме в соответствии с абзацем 2 п. 7 Порядка № 882 она будет получать ежемесячную денежную помощь, предусмотренную законодательством, и стипендию, назначенную согласно Порядку № 882.

Порядок назначения и выплаты стипендии не предусматривает лишения стипендии или уменьшения ее размера в зависимости от получения помощи из других источников.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.11.2017 р. № 1/11-11618

На звернення  стосовно стипендіального забезпечення інформуємо у порядку викладених питань.

Щодо призначення соціальної стипендії

Відповідно до пункту 2 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (далі - Порядок № 882), студенти, які навчались у державних або комунальних вищих навчальних закладах згідно із угодами, укладеними між такими закладами та фізичними або юридичними особами, що оплачували таке навчання, і які в установленому порядку переведені на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання, у разі, якщо вони відповідно до законодавства мають право на призначення соціальних стипендій, такі стипендії призначаються за процедурою та у строки, визначені Порядком.

При цьому Порядок № 882 не містить положення, відповідно до якого стипендія студента встановлюється у розмірі, пропорційному кількості днів перебування особи у статусі студента, який навчається за державним замовленням. Крім того, у відповідному письмовому зверненні до стипендіальної комісії зазначається дата, що включає порядковий номер календарного дня, порядковий номер або найменування календарного місяця та порядковий номер календарного року.

Таким чином, у вищезазначеному випадку студент повинен отримати соціальну стипендію у повному обсязі за відповідний місяць.

Щодо пунктів 4 та 5  листа (виплат стипендіату академічної або соціальної стипендії у зв'язку з вагітністю та пологами)

Відповідно до пункту 6 Порядку № 882 у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

Згідно з підпунктом 1 пункту 5 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (далі - Порядок № 1751), жінка, яка продовжує навчання, має право на отримання або стипендії, або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (у розмірі місячної стипендії) за її вибором; при цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

У наведеному  прикладі, стипендіатка відмовилась від отримання стипендії, що виплачує навчальний заклад, у складі якого вона продовжує перебувати під час зазначеної відпустки, і обрала отримання допомоги у розмірі місячної стипендії, що призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у такому випадку допомога виплачується з дня припинення виплати стипендії (з 1 січня 2017 року) за весь період відпустки, тривалість якої становить, як правило, 70 + 56 календарних днів. Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

З дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і у випадку, якщо студентка прийме рішення щодо продовження навчання за денною формою, відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку № 882 вона отримуватиме щомісячну грошову допомогу, передбачену законодавством, і стипендію, призначену згідно з Порядком № 882.

Порядок № 882 не передбачає позбавлення стипендії або зменшення її розміру у залежності від отримання допомоги з інших джерел.

Перший заступник Міністра В. Ковтунець

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter